niet-compatibele zoekmachine

Het lijkt erop dat u gebruik maakt van een niet-compatibele zoekmachine.
Verkrijg meer informatie over de Internet zoekmachines die gebruikt kunnen worden

Als u verder blijft navigeren, kunnen er zich fouten voordoen die het correct functioneren van de pagina verhinderen Ga door met navigeren

Voorwaarden

Met de aankoop van een ticket op de website aireuropa.com (of via mobiele applicaties) sluit u een bindende vervoersovereenkomst af. Deze overeenkomst bevat een aantal algemene voorwaarden, die hieronder in detail worden beschreven

Vervoersvoorwaarden

Reserveringsvoorwaarden

Ticketvoorwaarden

Belangrijke waarschuwing

Op het vervoersticket zult u een uittreksel vinden van de “Algemene Vervoersvoorwaarden”, waarvan de volledige tekst te uwer beschikking is op deze website of in onze kantoren, deze voorwaarden zijn onderhevig aan het toepasselijke recht.

 

We raden de passagiers aan geen waardevolle voorwerpen noch documenten in de ingecheckte bagage achter te laten. De vervoerder is niet aansprakelijk voor mogelijke schade die kan ontstaan boven de wettelijk vastgestelde limieten. De passagier kan kiezen voor een hogere aansprakelijkheidslimiet door bij het inchecken een waardebepaling uit te laten voeren en een toeslag te betalen.

 

De passagier dient dit ticket te controleren, vooral het uiterste tijdstip waarop men nog aan boord mag gaan evenals de contractvoorwaarden. Gelieve uw vertrekuur voor het vertrek van uw vlucht te herbevestigen.

Voorwaarden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

Er bestaan voorschriften die gevaarlijke goederen classificeren als verboden, toegestaan met goedkeuring en algemeen toegestaan. Hieronder vindt u per classificatie een opsomming van dergelijke goederen.  

Verboden artikelen

Bepaalde artikelen zoals explosieven, gassen, ontvlambare of bijtende stoffen en andere giftige of besmettelijke stoffen mogen niet worden meegenomen in de ruimbagage. De volgende artikelen zijn ook verboden: kluizen, gemagnetiseerde voorwerpen en vloeibare zuurstof.

Artikelen die de goedkeuring van Air Europa vereisen

Er zijn andere artikelen die, hoewel ze onder de gevaarlijke goederen vallen, kunnen worden toegestaan op de vlucht. Dit zijn producten voor thuisgebruik (haarlak, bepaalde soorten spuitbussen) en voor essentiële behoeften (pacemakers, thermometers en bepaalde soorten batterijen voor algemeen gebruik).  

Privacybeleid

 

 1. VERANTWOORDELIJK VOOR VERWERKING

Contactgegevens van de verantwoordelijke: AIR EUROPA LINEAS AEREAS, S.A., met CIF A07129430, Polígono Son Noguera, Llucmajor - Balearen- Spanje (hierna AIR EUROPA)

Gegevens van de vertegenwoordiger voor gegevensbescherming: U kunt contact opnemen via het hierboven vermelde postadres en/of via e-mail:delegadopd@globalia.com.

 

 1. REIKWIJDTE VAN HET BELEID

Wanneer u deze website bezoekt en gebruikt, deelneemt aan het blog, onze app gebruikt of andere middelen gebruikt voor het verwerken van persoonlijke gegevens, stemt u ermee in dit privacybeleid te accepteren, evenals de bepalingen in de wettelijke voorwaarden en het cookiebeleid.

Bij AIR EUROPA verstrekken wij u informatie zodat u voorafgaand aan het invullen van uw persoonlijke gegevens toegang hebt tot het Privacybeleid en alle andere relevante informatie met betrekking tot Gegevensbescherming.

 1. DOELEINDEN VAN GEGEVENSVERWERKING.

Voor welk doeleinde verwerken we uw persoonlijke gegevens?

Wij verzamelen persoonlijke informatie die nodig is voor het beheer en onderhoud van een aantal van onze diensten, evenals voor andere doeleinden die zijn vastgelegd in dit privacybeleid.

AIR EUROPA verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • CONTRACTUEEL:  Contracteren, onderhouden en beoordelen van de naleving van producten en diensten die zijn overeengekomen met AIR EUROPA.
 • TOESTEMMING: Elke commerciële actie die wordt uitgevoerd met speciale aandacht voor het creëren van profielen op basis van persoonlijke voorkeuren van eigen producten of producten van derden en op alle mogelijke manieren, inclusief telematica.
 • RECHTMATIG BELANG: (i) Voor de uitvoering van commerciële acties, evenals aanbevelingen voor producten en diensten, rekening houdend met de producten en diensten die in het verleden zijn gecontracteerd. (II) Ook voor het voorkomen, onderzoeken en opsporen van fraude. (III) Om uw stem op te nemen om de kwaliteit van de service te behouden en de opnames als bewijs te gebruiken in de juridische sfeer en daarbuiten.

 

In welke gevallen worden persoonlijke gegevens opgevraagd?

 • Voor het verwerken van een aanmelding op de AIR EUROPA-nieuwsbrief.
 • Om een van de diensten en/of producten die wij aanbieden te verzoeken.
 • Om de vragen/klachten/suggesties/ felicitaties die u ons stuurt te beantwoorden.
 • Om de deelname aan loterijen, wedstrijden en soortgelijke handelingen te beheren.
 • Dit vindt plaats via het vacatureportaal van de Globalia Group https://www.globalia.com/es/empleo.

Voor welk doel verwerken we de persoonlijke informatie?

 • Om reclame te maken over het sturen van informatie over onze diensten in geval dit wordt gevraagd.
 • Om de lijst met abonnementen te beheren, u nieuwsbrieven, promoties en gerelateerde aanbiedingen te sturen
 • Om reacties van gebruikers op de blog te modereren en erop te reageren.
 • Voor klantenservice en follow-updiensten.
 • Voor de publicatie van de lijst met winnaars en de verspreiding ervan op verschillende media (pers, sociale netwerken, bedrijfswebsites ...)
 • Het beheren van het loyaliteitsprogramma AIR EUROPA SUMA
 • Om fraude bij de aanschaf van producten aangeboden door AIR EUROPA te voorkomen

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De bewaartermijn van persoonlijke gegevens is afhankelijk van de dienst die kan worden gecontracteerd. In ieder geval worden uw gegevens bewaard voor de geldigheidsduur van de contractuele relatie. Na verstrijken van deze termijn, blokkeren wij tijdens de verjaringstermijnen uw gegevens van de verplichtingen die mogelijk voortvloeien uit de verwerking en/of de toepasselijke wettelijke termijnen, waarna ze ter beschikking blijven van de bevoegde autoriteiten, als gevolg van de mogelijke verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de verwerking.

 

 1. RECHTMATIGHEID

Wij verwerken uw gegevens op de rechtsgrondslag van het verstrekken van de informatie of diensten die u aanvraagt.

In andere gevallen kan het nodig zijn dat u een contract met ons sluit, ook op basis van een rechtmatig belang zoals beschreven in hoofdstuk III,

In elk van de gevallen hebt u volledige rechten over uw persoonlijke gegevens en het gebruik daarvan en kunt u deze op elk gewenst moment uitoefenen.

In geen geval zullen we uw informatie aan derden verstrekken zonder u hiervan vooraf op de hoogte te stellen en wij hebben hiervoor uw toestemming nodig.

Het verzenden van persoonlijke gegevens is verplicht om contact met u op te kunnen nemen en te kunnen voldoen aan het verzoek dat u ons stuurt. Evenzo betekent het niet verstrekken van de gevraagde persoonlijke gegevens of het niet accepteren van dit privacybeleid dat het onmogelijk is om u in te schrijven en de verzoeken op deze website te verwerken.

 

 1. ONTVANGERS

Aan wie verstrekken we uw gegevens?

. Bevoegde openbare organisaties, belastingdienst, veiligheidstroepen en -organen van de staat, rechters en rechtbanken, wanneer AIR EUROPA wettelijk verplicht is deze gegevens te verstrekken.

Wij informeren u dat, volgens de wetgeving van sommige landen, uw persoonlijke gegevens (achternamen, naam, paspoort, reisdetails, enz.) opgenomen in het PNR (Passenger Name Record, beter bekend als Passagiersnamen Register), worden verstrekt aan de douanedienst of de bevoegde autoriteit die hier formeel om verzoekt, indien uw vlucht van, naar, door of boven een van die landen vliegt, voor de juiste uitvoering van het personenvervoercontract of vanwege een specifieke wettelijke vergunning.

U moet weten dat sommige van de ontvangers van deze informatie zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden.

Als u deze opdracht niet uitdrukkelijk accepteert, informeren wij u dat u uw reservering mogelijk niet kunt formaliseren

2.- Bedrijven die diensten verlenen om fraude op te sporen en te voorkomen.Bekijk de lijst hier.

 1. . Bovendien heeft AIR EUROPA de medewerking van een aantal externe serviceproviders die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens en die de bovengenoemde gegevens verwerken in naam en voor rekening van AIR EUROPA als gevolg van haar dienstverlening.

Meer specifiek, en bij wijze van voorbeeld en niet als beperking, voeren de vermelde leveranciers hun diensten uit in de volgende sectoren: logistieke / afhandelingsdiensten, maatschappijen, luchtvaart, fraudepreventie, commerciële communicatie, juridisch advies, bedrijven in multidisciplinaire professionele dienstverlening, onderhoudsgerelateerde bedrijven, technologiedienstverleners, bedrijven in fysieke veiligheid en callcenterbedrijven .

 

In geen geval worden uw persoonlijke gegevens met derden gedeeld zonder uw voorafgaande toestemming te hebben verkregen, tenzij de overdracht van uw gegevens noodzakelijk was voor het onderhouden van de relatie met u, evenals in de gevallen die worden voorzien in de huidige gegevensbeschermingsvoorschriften op dat moment

 

 1. GEGEVENSBESCHERMINGSRECHTEN

Hoe kunnen rechten worden uitgeoefend?

 delegadopd@globalia.com

 • Recht om te vragen om toegang tot persoonlijke gegevens: u kunt AIR EUROPA hierom vragen indien dit bedrijf uw gegevens verwerkt.
 • Het recht om rectificatie of verwijdering van de gegevens te vragen.
 • Recht om zich te verzetten tegen verwerking: AIR EUROPA stopt met het verwerken van de gegevens op de manier die u aangeeft, tenzij de uitoefening of verdediging van mogelijke claims moet worden behandeld.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Als u wilt dat uw gegevens door een andere entiteit worden verwerkt, zal AIR EUROPA de overdraagbaarheid van uw gegevens aan de nieuwe verantwoordelijke vergemakkelijken.
 • Recht om beperking van de verwerking te verzoeken, in welk geval de gegevens alleen door AIR EUROPA worden bewaard voor de verdediging van mogelijke claims.
 • Mogelijkheid om de toestemming in te trekken: In het geval dat toestemming is verleend voor een specifiek doel, hebt u het recht om de toestemming op elk gewenst moment in te trekken, zonder de rechtmatigheid van de verwerking aan te tasten door de toestemming voorafgaand aan de intrekking.

 

In elk geval bieden wij u een formulier waarmee u de eerdergenoemde rechten gemakkelijker en sneller kunt uitoefenen door het naar het contactadres van de functionaris voor gegevensbescherming te sturen

Hoe kunt u een klacht indienen bij de controleautoriteit?

Als een gebruiker van mening is dat er een probleem is met de manier waarop AIR EUROPA zijn/haar gegevens verwerkt, kan hij/zij deze claims richten aan de Functionaris voor Gegevensbescherming of aan de gegevensbeschermingsautoriteit waar hij/zij onder valt, zijnde het Spaans agentschap voor gegevensbescherming in het geval van Spanje.

 

 1. BEVEILIGING

Bij AIR EUROPA handhaven wij de hoogste beveiligingsniveaus die door de wet worden vereist om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijke verliezen en ongeoorloofde toegang, verwerking of openbaarmaking, rekening houdend met de staat van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan ze worden blootgesteld. Wanneer we uw informatie ontvangen, hanteren wij strikte beveiligingsprocedures en -functies om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

De acties die in dit deel worden beschreven en bedoeld zijn om een adequaat beveiligingsniveau voor het gedetecteerde risico te garanderen, omvatten, indien nodig, de volgende maatregelen:

 1. Pseudonimisering en codering van persoonlijke gegevens.
 2. Maatregelen die blijvende vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van verwerkingssystemen en -diensten kunnen waarborgen.
 3. Maatregelen die de beschikbaarheid en toegang tot persoonlijke gegevens snel kunnen herstellen in geval van een fysiek of technisch incident.
 4. Bestaan van een proces van regelmatige verificatie, evaluatie en beoordeling van de effectiviteit van technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de verwerking te waarborgen.
 5. Periodieke evaluatie van het risico op vernietiging, verlies of onbedoelde of onwettige wijziging van verzonden, bewaarde of anderszins verwerkte persoonsgegevens, of ongeautoriseerde communicatie of toegang tot die gegevens.
 6. Maatregelen om ervoor te zorgen dat een persoon die onder het gezag van AIR EUROPA handelt en toegang heeft tot persoonlijke gegevens dergelijke gegevens alleen kan verwerken volgens de instructies van AIR EUROPA.

 

 1. VERTROUWELIJKHEID

De persoonlijke gegevens die kunnen worden verzameld, worden met absolute vertrouwelijkheid verwerkt en we verplichten ons ertoe ze geheim te houden en garanderen dat we ons ertoe te verplichten ze te bewaren en ons daarbij te houden aan alle noodzakelijke maatregelen om hun wijziging, verlies en verwerking of ongeautoriseerde toegang te voorkomen, in overeenstemming met de bepalingen in de toepasselijke wetgeving.

 

 1. VERANTWOORDELIJKHEID

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het invullen van de formulieren met onjuiste, onnauwkeurige, onvolledige of verouderde informatie.

 

 1. COOKIES

Onze website gebruikt cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Als u meer informatie wenst over hoe AIR EUROPA cookies gebruikt, raadpleegt u het Cookiesbeleid

Algemene Gebruiksvoorwaarden

1- DISCLAIMER EN ACCEPTATIE VAN DE VOORWAARDEN

Algemene Gebruiksvoorwaarden van de diensten aangeboden via de website van AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS, S.A. (hierna AIR EUROPA) (www.air-europa.com), waarbij het bedrijf zich het recht voorbehoudt om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen en bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers.

Door gebruik te maken van de website bent u gebruiker van de genoemde website (hierna 'Gebruiker') en gaat u volledig akkoord, zonder enige beperking, met alle artikelen in de Disclaimer gepubliceerd door AIR EUROPA op het moment dat de Gebruiker zichzelf toegang verschaft tot de website. Daarnaast dient de Gebruiker zorgvuldig deze Disclaimer te lezen telkens wanneer hij of zij gebruikmaakt van deze pagina, aangezien deze onderhevig is aan wijzigingen.

Deze gebruiksvoorwaarden sluiten de mogelijkheid niet uit dat bepaalde diensten aangeboden via deze website, van een andere aard, onderhevig zijn aan eigen specifieke gebruiksvoorwaarden die, afhankelijk per geval, de huidige Disclaimer vervangen, aanvullen en/of wijzigen. Daarom dient de Gebruiker, alvorens gebruik te maken van voorgenoemde diensten, ook de overeenkomstige Particuliere Voorwaarden zorgvuldig te lezen. 

2- BESCHRIJVING VAN DE DIENST

Via de website van AIR EUROPA wordt aan gebruikers diverse informatie aangeboden over, onder andere, vliegtickets en andere toeristische diensten, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om enkele van deze online diensten te contracteren. 

3- VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

De informatie die namens AIR EUROPA wordt aangeboden, is gratis voor de Gebruikers. Niettegenstaande het voorgaande, worden enkele Diensten van AIR EUROPA of derden via de Website echter tegen een vergoeding aangeboden, die betaald moet worden volgens de bepalingen in de betreffende Particuliere Voorwaarden.

De gebruiker stemt ermee in om de diensten en inhoud te gebruiken in overeenstemming met de Wet, deze Disclaimer en de Particuliere Voorwaarden van bepaalde diensten die AIR EUROPA aanbiedt en mag deze niet gebruiken voor:

Het uitvoeren van verboden activiteiten of delicten, in tegenspraak met de goede trouw, de moraal of publieke orde, de gebruiken en/of datgene in strijd met de wetgeving betreffende intellectueel en industrieel eigendom, of enige andere juridische norm van toepassing.

Het verspreiden van boodschappen of propaganda van racistische, xenofobe, pornografische of terroristische aard of die in strijd zijn met de mensenrechten.
Het plaatsen of verspreiden van computerprogramma's (virussen en malware) op het internet die mogelijk schade kunnen toebrengen aan de informaticasystemen van AIR EUROPA, haar leveranciers en derde gebruikers van het internet.

Het plaatsen of verspreiden van computerprogramma's (virussen en malware) op het internet die mogelijk schade kunnen toebrengen aan de informaticasystemen van AIR EUROPA, haar leveranciers en derde gebruikers van het internet.

Het doorgeven van gebruikersnamen en wachtwoorden aan onbevoegde derden, en indien een onbevoegde gebruiker het wachtwoord van andere personen ontvangt, dient hij of zij onmiddellijk AIR EUROPA te informeren, waarbij zij zich het recht voorbehoudt om dit wachtwoord te wijzigen om de diensten te beschermen.

Het beschikbaar stellen, per e-mail versturen of op een andere manier overdragen van enige inhoud is, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen of bestaande contractuele relaties, verboden (evenals privé-informatie, informatie beschermd door het recht van industrieel of intellectueel eigendom of informatie met een zekere mate van vertrouwelijkheid). .

Het verspreiden van ongevraagde of onbevoegde publiciteit, publiciteitsmateriaal, 'spam', 'kettingbrieven', 'piramidespelen', of enige andere vorm van reclame, behalve in gebieden (zoals commerciële ruimtes) die daar exclusief voor zijn ingericht.

Daarnaast wordt gebruikers ten strengste verboden om enig onderdeel van, gebruik van of toegang tot de dienst te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren voor commerciële doeleinden.

Gebruikers die diensten contracteren via de website van AIR EUROPA bevestigen meerderjarig te zijn (18 jaar).

4- BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Bepaalde informatie op de website van AIR EUROPA is geleverd door leveranciers van diensten die worden aangeboden op de genoemde website. AIR EUROPA is niet aansprakelijk voor de juistheid van deze inhoud of misverstanden naar aanleiding van de genoemde informatie.

Op de website kunnen koppelingen (links) naar andere websites staan waar AIR EUROPA geen controle over heeft en die inhoud bevatten waarvoor zij niet aansprakelijk is. Tegelijkertijd is AIR EUROPA niet aansprakelijk voor de technische beschikbaarheid van de websites die de gebruiker bezoekt via haar website.

De gebruiker neemt exclusieve verantwoordelijkheid voor de schade of nadelige gevolgen die, in sommige gevallen, kunnen ontstaan door de toegang tot voorgenoemde inhoud, alsmede enige andere schade aan zijn of haar informaticasysteem door enig gedownload materiaal of op enige andere manier opgedaan door het gebruik van de diensten, of enig verlies van gegevens door het downloaden van het genoemde materiaal.

Daarnaast is AIR EUROPA niet aansprakelijk voor de schade of nadelige gevolgen door de tussenkomst van enige gebruiker die de rechten van een andere gebruiker, of derden, beïnvloeden, inclusief copyright, merken, patenten, vertrouwelijke informatie of enig ander recht van intellectueel of industrieel eigendom.

AIR EUROPA is niet aansprakelijk voor de schade of benadeling aan de gebruiker indien het onmogelijk is om de diensten onderhevig aan deze algemene gebruiksvoorwaarden te leveren, in het geval van force majeure, natuurrampen en andere oorzaken die niet aan het bedrijf toe te schrijven zijn. Tevens is AIR EUROPA niet aansprakelijk voor inadequaat gebruik van de diensten wegens onderhoudswerkzaamheden, of een foutieve configuratie van het informaticasysteem van de gebruiker, of onvoldoende capaciteit om de benodigde informaticasystemen te onderhouden voor het gebruik van de aangeboden diensten.

AIR EUROPA controleert noch garandeert de afwezigheid van virussen noch andere elementen in de inhoud en eigen en/of door derden geleverde diensten die kunnen leiden tot veranderingen aan uw informaticasysteem (software en hardware) of aan elektronische documenten en bewaarde bestanden op uw informaticasysteem. 

5- INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM

Alle inhoud en elementen waartoe de gebruiker toegang heeft via de aangeboden diensten van AIR EUROPA zijn onderhevig aan het recht op intellectueel en industrieel eigendom, patenten, merken, copyright van AIR EUROPA en derde gebruikers hiervan. De toegang tot deze inhoud of elementen via de aangeboden diensten van AIR EUROPA biedt de gebruiker niet het recht tot alteratie, modificatie, exploitatie of duplicatie, distributie, publicatie of enig ander recht dat overeenkomt met de gebruiker van het betreffende recht.

De klant legt zich toe op het gebruik van de inhoud en/of elementen waartoe hij of zij toegang heeft via de aangeboden diensten van AIR EUROPA voor zijn of haar eigen gebruik en benodigdheden, en zal in geen enkel geval, direct of indirect, deze diensten commercieel exploiteren. 

6- OPZEGGING EN ANNULERING VAN DE DIENSTEN

AIR EUROPA mag op elk moment en zonder voorafgaand bericht het leveren van diensten opzeggen of annuleren aan gebruikers die de bepalingen in deze disclaimer schenden.

7.- BESCHERMING VAN GEGEVENS

Met de aanvaarding van deze algemene voorwaarden stemt de gebruiker in met het Privacybeleid, evenals de bepalingen vervat in de Juridische voorwaarden en het cookiesbeleid.

Bij AIR EUROPA verstrekken wij u informatie zodat u voorafgaand aan het invullen van uw persoonlijke gegevens toegang hebt tot het Privacybeleid en alle andere relevante informatie met betrekking tot Gegevensbescherming.

8-DUUR EN BEËINDIGING

Het leveren van de diensten en informatie op de website heeft, in principe, een oneindige duur. AIR EUROPA is echter bevoegd om het leveren van de diensten en/of andere elementen op ieder moment te beëindigen of annuleren, ongeacht de bepalingen van de geldige wetgeving en Particuliere Voorwaarden van toepassing. Wanneer dit redelijkerwijs mogelijk is, zal men de gebruikers van tevoren informeren over de beëindiging of annulering van het leveren van verscheidene diensten.

Cookies Policy

1. BELEID

 • Gebruik van cookies door de websites van de Grupo Globalia
 • Soorten cookies en werking van cookies
 • Cookies uitschakelen of voorkeuren configureren
 • Gevolgen van het uitschakelen van cookies
 • Wijzigingen in het Privacy-beleid  en cookies

A) ALGEMENE INFORMATIE OVER COOKIES EN GEBRUIK ERVAN DOOR DE WEBSITES VAN DE GRUPO GLOBALIA:

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wordt opgeslagen op uw computer wanneer u AirEuropa.com bezoekt. Dankzij cookies kan een website de browser van een Gebruiker herkennen en zijn activiteit op een bepaalde website of op alle websites of APP registreren. Cookies zijn bedoeld om de Gebruiker gemakkelijker en sneller toegang te geven tot de geselecteerde diensten. Door het installeren van cookies kunnen de door AirEuropa.com aangeboden diensten worden gepersonaliseerd. Hierdoor kan aan elke Gebruiker de informatie worden aangeboden waarin hij geïnteresseerd is of zou kunnen zijn, rekening houdend met het gebruik dat hij van de diensten maakt.

 

Cookies helpen ons ook om het gedrag van de Gebruiker binnen onze website te begrijpen, waardoor we de gebruikservaring op onze site kunnen verbeteren.

 

AirEuropa.com gebruikt cookies om het surfgedrag van de Gebruiker maximaal te personaliseren. De cookies die worden gebruikt door AirEuropa.com worden enkel gekoppeld aan een anonieme Gebruiker en de gebruikte computer . Ze geven geen informatie die ons zou toelaten om de identiteit (naam en voornaam) te kennen van de Gebruiker. Ook kunnen ze geen gegevens van zijn harde schijf lezen of een virus plaatsen in zijn teksten. Ook kan AirEuropa.com geen cookies lezen die op de harde schijf van de Gebruiker werden geplaatst door andere servers.

 

De Gebruiker kan zijn browser zodanig configureren dat hij de installatie van de cookies die worden gegenereerd door AirEuropa.com afwijst zonder dat hierdoor de Gebruiker wordt verhinderd om toegang te krijgen tot de inhoud van de website. In dat geval kan het wel zijn dat sommige webpagina's niet meer naar behoren functioneren of dat hij geen of minder optimaal gebruik zal kunnen maken van sommige diensten.

 

Bij AirEuropa.com, waar de Gebruikers zich kunnen registreren en ingelogd op de website kunnen surfen, zullen ze kunnen genieten van meer gepersonaliseerde diensten die aangepast zijn aan hun profiel dankzij de combinatie van de gegevens die worden opgeslagen in de cookies en de persoonlijke gegevens die worden ingevoerd op het ogenblik van hun registratie. Wanneer ze zich registreren geven deze Gebruikers uitdrukkelijk toestemming om deze informatie te gebruiken voor de beoogde doelstelling, zonder dat dit afbreuk doet aan hun recht om het gebruik van cookies te weigeren of uit te schakelen.

 

AirEuropa.com zal in ieder geval weten welke diensten van Air Europa worden gevraagd door de Gebruiker en zo informatie kunnen verschaffen of aanbieden die aansluit bij de smaak en voorkeuren van elke Gebruiker.

B) SOORTEN COOKIES EN WERKING VAN COOKIES:

Afhankelijk van hoe lang ze op de computer geactiveerd blijven, kunnen we een onderscheid maken tussen:

 • Sessiecookies: Deze cookies verzamelen enkel informatie tijdens het bezoek van de Gebruiker op de website en vervallen op het einde van de surfsessie. Ze worden gewoonlijk gebruikt om informatie te registreren over de producten die de Gebruiker in zijn winkelmandje heeft geplaatst tijdens het surfen op de website AirEuropa.com, of om veiligheidsredenen, voor het versturen van gegevens bij het gebruik van financiële diensten, elektronische mail, fotoalbums, enz. Ze vervallen zodra de Gebruiker de browser afsluit.
  Zie bijlage inzake cookies
   
 • Tijdelijke cookies: Dit soort cookies verzamelt informatie zelfs nadat de Gebruiker de website heeft verlaten. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt voor het opslaan en onthouden van de surfvoorkeuren van de Gebruiker.
  Zie bijlage inzake cookies

  Tijdelijke cookies vervallen wanneer ze hun doel hebben bereikt (bijvoorbeeld ervoor zorgen dat de Gebruiker aangemeld blijft bij de diensten van AirEuropa.com), of tot ze manueel worden verwijderd.

Afhankelijk van hun doel kunnen cookies ook nog als volgt worden geklasseerd:

 • Permanente cookies: Deze cookies hebben een langere levensduur en blijven opgeslagen op de computer van de gebruiker ook nadat de browser gesloten werd.
  Zie bijlage inzake cookies
   
 • Eigen cookies: Dit zijn cookies die op de apparatuur van de Gebruiker worden geplaatst door een domein dat rechtstreeks door AirEuropa.com beheerd wordt en dat de door de bezoeker van de website gevraagde dienst levert.
   
 • Cookies van derden: Sommige cookies worden niet geplaatst door Air Europa, maar wel door derden die specifieke diensten aanbieden aan de Gebruiker. Aangezien in dit geval derden verantwoordelijk zijn voor de plaatsing ervan, zal het blokkeren en verwijderen van deze cookies afhangen van hun voorwaarden en specifieke mechanismen. Hierna vindt u een overzicht van cookies van derden die gemachtigd zijn om cookies op onze website te plaatsen:
  • Prestatiecookies: Deze cookies onthouden de voorkeuren voor de tools op de diensten van de website waardoor de Gebruiker de tool niet telkens opnieuw moet instellen wanneer hij de website bezoekt van  AirEuropa.com

   Voorbeelden van dit soort cookies zijn: de elementen van een online winkelmandje, het check-out proces van een bestelling, aanvraag tot inschrijving of deelname aan een evenement,…
   Zie bijlage van cookies
    
  • Registratiecookies: deze cookies worden aangemaakt wanneer de gebruiker zich registreert op de website of wanneer hij zich daarna aanmeldt. Ze worden gebruikt om de Gebruiker toegang te geven tot delen van de website met beperkte toegang. Sommige diensten kunnen gebruik maken van koppelingen met sociale netwerken zoals Twitter, Facebook of LinkedIn. De Gebruiker heeft vooraf aan het betrokken sociale netwerk toestemming gegeven om een permanente cookie te bewaren die zijn identiteit onthoudt en hem toegang tot de dienst garandeert tot de cookie vervalt. De Gebruiker kan deze cookie verwijderen en de toegang tot de diensten herroepen door zijn voorkeurinstellingen in het gespecificeerde sociale netwerk te wijzigen.
   Zie bijlage inzake cookies
    
  • Reclamecookies: Deze cookies laten het beheer toe van de reclame die de editor heeft opgenomen op de website, de applicatie of het platform dat de gevraagde diensten aanbiedt. Dankzij deze cookies kan de informatie van de reclameboodschappen die worden getoond aan de anonieme Gebruikers, worden uitgebreid. Ze analyseren ook de duur of de frequentie van het bekijken van de reclameboodschappen, de interactie met de publiciteit, en het gedrag tijdens het surfen. Dankzij deze cookies kan het publicitaire profiel van de Gebruiker worden verfijnd zodat de reclame beter aansluit bij de interesses van elke soort Gebruiker.
   Zie bijlage inzake cookies

De gebruiker verklaart, door het invullen van het e-mailveld in het boekingsformulier, het Privacybeleid van Air Europa te hebben gelezen en uitdrukkelijk te aanvaarden dat zijn/haar e-mailaccount wordt gebruikt door Air Europa voor het versturen van een herinnerings-e-mailbericht over de lopende boeking.

 • Reclamecookies van derden: Ze worden naar de computer gezonden via een toestel dat niet door de editor wordt beheerd, maar door een andere entiteit die de via de cookies verkregen gegevens opslaat voor een van de doeleinden die hierboven werden uiteengezet. Meestal installeren cookies van derden zich op de computer van de Gebruiker omdat de editor, toen hij de website, de applicatie of het platform programmeerde, deze mogelijkheid heeft voorzien. Zo beschikken de editors over de mogelijkheid om de cookies van derden te beheren die naar de Gebruikers worden gezonden wanneer ze de gevraagde diensten bezoeken.
  De bedrijven die deze cookies genereren hebben hun eigen privacybeleid.
  Zie bijlage inzake cookies

C) COOKIES UITSCHAKELEN OF VOORKEUREN CONFIGUREREN

De Gebruiker kan cookies die op zijn computer geïnstalleerd werden, toestaan, blokkeren of uitschakelen via de optie instellingen van zijn internetbrowser Wanneer hij ze blokkeert, is het mogelijk dat hij van bepaalde diensten die deze cookies nodig hebben, niet langer gebruik kan maken bij AirEuropa.com.

Om Gebruikers die het installeren van cookies op hun computer willen verhinderen, hierbij te helpen, vermeldt Air Europa de koppelingen naar de instructies voor het blokkeren van cookies voor de meest gebruikte browsers:

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Internet Explorer
 • Safari
 • Safari voor IOS (iPhone, iPad)
 • Cookies Flash

D) GEVOLGEN VAN HET UITSCHAKELEN VAN COOKIES

De functionaliteiten van sommige diensten zullen uitgeschakeld worden zoals bijvoorbeeld, aangemeld blijven, de voorwerpen in het winkelwagentje onthouden bij e-commerce, informatie ontvangen die betrekking heeft op uw locatie of het bekijken van sommige video's.

 

Zoals hiervoor beschreven kan de Gebruiker de verwerking van gegevens of informatie blokkeren door het gebruik van cookies te weigeren via een aangepaste configuratie van zijn browser. Hij dient er zich echter wel van bewust te zijn dat hij in dit geval de volledige functionaliteit van deze website niet zal kunnen gebruiken.

E) WIJZIGINGEN AAN HET PRIVACYBELEID EN COOKIES

AirEuropa.com kan dit cookiebeleid wijzigen in functie van de reglementaire of wettelijke vereisten, of met als doel dit beleid aan te passen aan de instructies gegeven door het Spaanse Agentschap voor de Bescherming van Gegevens.

 

Mocht dit cookiebeleid aanzienlijk gewijzigd worden, dan zullen wij daarvan de Gebruikers op de hoogte brengen door middel van boodschappen op de websites die worden beheerd door de Grupo Globalia

 

Zodra de Gebruiker alle ter beschikking gestelde informatie heeft gelezen, moeten wij hem er aan herinneren dat hij, indien hij zijn navigatie doorheen onze website voortzet zonder dat hij de gepaste maatregelen heeft genomen om zijn browsers te personaliseren om de installatie van cookies via deze browsers te verhinderen, hij toestemming geeft tot het gebruik van deze cookies in overeenstemming met de bewoordingen van artikel 22.2 van de Wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische diensten, volgens KB 13/2012 van 30 maart.

Indien u contact met ons wilt opnemen met betrekking tot ons cookiebeleid, kunt u dit doen via atencion.lopd@globalia.com

2. BIJLAGE COOKIES

Naam Cookie Duur Eigenaar Beschrijving

EIGEN COOKIES

JSESSIONID

Alleen de sessie

aireuropa.com Deze cookie vervalt na het beeindigen van de sessie op aireuropa.com. We slaan de nodige gegevens op om een coherente inhoud te kunnen aanbieden terwijl u doorheen aireuropa.com navigeert: Land, taal enz…
_gat_UA-303996-8 1 uur

 

aireuropa.com

 

 

 

Statistische analyse van de gebruikte webapplicaties op aireuropa.com

 

GA1.2.1868784188.1415960448 24 uur
_ga 2 jaar
cookiesAccepted Alleen de sessie aireuropa.com

Na het aanvaarden van de cookies policy, bewaren we deze cookie om niet steeds opnieuw de vraag te moeten herhalen om de cookies policy te aanvaarden

subsession 7 dagen aireuropa.com

Deze cookie wordt gebruikt om de weergave-instellingen van de gekozen taal en geo-localisatie van de gebruiker te bewaren.

Nom du Cookie Durée Propriétaire Description

COOKIES DE TIERCE

www.googleadservices.com Seulement la session

Google, Inc.,

(compañía con sede en USA)

Cookie(s) de Google utilizada(s) para el funcionamiento de sus servicios (GoogleMap, Google+, etc). Más información en:

http://www.google.com/policies/technologies/types/

También sirve para  el análisis estadístico de la utilización de la web y para guardar la información sobre las últimas búsquedas de vuelos, permitiendo presentar ofertas personalizadas  a los usuarios

Más información en:

http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html

 

.doubleclick.net Deux ans    
www.googletagmanager.com Uniquement la Session    
www.google-analytics.com Uniquement la Session    
fast.fonts.net Uniquement la Session fast.fonts.net Ce cookie sert à la gestion des données que vous téléchargez depuis fast.fonts.net
www.facebook.com Uniquement la Session Facebook Il sert pour le suivi des campagnes réalisées par Air Europa sur facebook.com

uid

1 jaar

Gebruikeridentificator op ons netwerk.

optout

5 jaar

OptOut cookie. Hiermee kan de gebruiker zich afmelden van een deel van de service van Criteo.

uic

6 maanden

Identificeert de context van de gebruiker. Het stelt ons in staat om de winstgevendheid van de gebruiker te begrijpen op basis van zijn browsergeschiedenis op de website van de klant.

evt

6 maanden

Event Cookie. Dit bevat informatie over de laatst bezochte pagina op de website van de klant. Dit wordt gebruikt voor productaanbeveling tijdens het banner-weergaveproces.

udc

6 maanden

Dynamische inventarisselectie. Het bevat een lijst van uitgevers die vermeld waar de gebruiker winstgevend is en de prestaties van tagging- en detagging-activiteiten kunnen worden verbeterd.

acdc

6 maanden

Geavanceerde Criterio-gegevensverzameling. Dit bevat de aanvullende gegevens die zijn gekoppeld aan de gebruiker, zoals: vertrek-/aankomstdatum etc. Dit wordt gebruikt voor het verbeteren van de prestaties.

zdi

6 maanden

Passback-lusdetectie. Dit telt het aantal keren dat de gebruiker door een bepaalde zone gaat.

eid

6 maanden

Externe ID. Het bevat de gebruikers-id van onze partners. Dit wordt gebruikt voor het opnieuw verkopen van pompinventaris.

opt

1 jaar

Afmelden adverteerder of uitgever of tijdelijk. We blijven gebruikers volgen voor de andere adverteerders/uitgevers.

r.ack

1 uur

Uitgebreide browserondersteuning (bevestigen dat de gebruiker cookies heeft geaccepteerd).

Online geschillenbeslechting

Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende online beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG wijzen wij u op het bestaan van een Europees platform voor online geschillenbeslechting dat op onafhankelijke, onpartijdige, transparante, doeltreffende en eerlijke wijze de buitengerechtelijke beslechting faciliteert van geschillen betreffende overeenkomsten die ook via internet zijn afgesloten tussen in de Unie woonachtige passagiers en de luchtvaartmaatschappij.

 

Het platform is een interactieve en meertalige website http://ec.europa.eu/odr, die gratis een centraal toegangspunt biedt aan in de Unie woonachtige passagiers en de luchtvaartmaatschappij voor de buitengerechtelijke beslechting van contractuele geschillen betreffende online afgesloten luchtvervoersovereenkomsten .

 

Air Europa neemt op dit moment niet deel aan dit programma en het bedrijf is niet ingeschreven bij een instantie voor Alternatieve Beslechting van Consumentengeschillen, behalve wanneer het daartoe verplicht is uit hoofde van de geldende regelgeving van een lidstaat van de EU.

 

Wij informeren onze klanten bovendien dat zij hun klachten naar ons kunnen opsturen via het formulier op de website.

 

E-mailadres: relacionesconclientes@air-europa.com