Privacybeleid

U kunt alle informatie over de bescherming en bewaring van uw persoonsgegevens door Air Europa raadplegen.

Verantwoordelijk voor de verwerking

Contactgegevens van de verantwoordelijke: AIR EUROPA LINEAS AEREAS, S.A., met CIF A07129430, Polígono Son Noguera, Llucmajor - Balearen- Spanje (hierna AIR EUROPA)

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming: u kunt contact opnemen via het hierboven vermelde postadres en/of via e-mail: delegadopd@globalia.com

Wanneer u deze website bezoekt en gebruikt, deelneemt aan het blog, onze app gebruikt of andere middelen gebruikt voor het verwerken van persoonlijke gegevens, stemt u ermee in dit Privacybeleid te accepteren, evenals de bepalingen in de wettelijke voorwaarden en het Cookiebeleid.

Bij AIR EUROPA verstrekken wij u informatie zodat u voorafgaand aan het invullen van uw persoonlijke gegevens toegang heeft tot het Privacybeleid en alle andere relevante informatie met betrekking tot Gegevensbescherming.

Voor welk doeleinde verwerken we uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonlijke informatie die nodig is voor het beheer en onderhoud van een aantal van onze diensten, evenals voor andere doeleinden die zijn vastgelegd in dit privacybeleid.

AIR EUROPA verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

Contractueel:  Contracteren, onderhouden en beoordelen van de naleving van producten en diensten die zijn overeengekomen met AIR EUROPA.

Toestemming: Elke commerciële actie die wordt uitgevoerd met speciale aandacht voor het creëren van profielen op basis van persoonlijke voorkeuren van eigen producten of producten van derden en op alle mogelijke manieren, inclusief telematica.

Legitieme belangen: 

(i) Voor de uitvoering van commerciële acties, evenals aanbevelingen voor producten en diensten, rekening houdend met de producten en diensten die in het verleden zijn gecontracteerd.

(II) Ook voor het voorkomen, onderzoeken en opsporen van fraude.

(III) Om uw stem op te nemen om de kwaliteit van de service te behouden en de opnames als bewijs te gebruiken in de juridische sfeer en daarbuiten.

In welke gevallen worden persoonlijke gegevens opgevraagd?

 • Voor het verwerken van een aanmelding op de AIR EUROPA-nieuwsbrief.
 • Om een van de diensten en/of producten die wij aanbieden te verzoeken.
 • Om de vragen/klachten/suggesties/felicitaties die u ons stuurt te beantwoorden.
 • Om de deelname aan loterijen, wedstrijden en soortgelijke handelingen te beheren.
 • Dit vindt plaats via het vacatureportaal van de Globalia-groep https://www.globalia.com/es/empleo.

Voor welk doel verwerken we de persoonlijke informatie?

 • Om reclame te maken over het sturen van informatie over onze diensten in geval dit wordt gevraagd.
 • Om de lijst met abonnementen te beheren, u nieuwsbrieven, promoties en gerelateerde aanbiedingen te sturen
 • Om reacties van gebruikers op de blog te modereren en erop te reageren.
 • Voor klantenservice en follow-updiensten.
 • Voor de publicatie van de lijst met winnaars en de verspreiding ervan op verschillende media (pers, sociale netwerken, bedrijfswebsites ...)
 • Het beheren van het loyaliteitsprogramma AIR EUROPA SUMA
 • Om fraude bij de aanschaf van producten aangeboden door AIR EUROPA te voorkomen

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De bewaartermijn van persoonlijke gegevens is afhankelijk van de dienst die kan worden gecontracteerd. In ieder geval worden uw gegevens bewaard voor de geldigheidsduur van de contractuele relatie. Na afloop blokkeren we uw gegevens tijdens de verjaringstermijnen van de verplichtingen die mogelijk voortvloeien uit de verwerking en/of de toepasselijke wettelijke termijnen. Daarna blijven ze ter beschikking van de bevoegde autoriteiten, als gevolg van de mogelijke verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de verwerking.

Wij verwerken uw gegevens op de rechtsgrondslag van het verstrekken van de informatie of diensten die u aanvraagt.

In andere gevallen kan het nodig zijn dat u een contract met ons sluit, ook op basis van een rechtmatig belang zoals beschreven in deel 3,

In elk van de gevallen heeft u volledige rechten over uw persoonlijke gegevens en het gebruik daarvan en kunt u ze op elk gewenst moment uitoefenen.

In geen geval zullen we uw informatie aan derden verstrekken zonder u hiervan vooraf op de hoogte te stellen en wij hebben hiervoor uw toestemming nodig.

Het verzenden van persoonlijke gegevens is verplicht om contact met u op te kunnen nemen en te kunnen voldoen aan het verzoek dat u ons stuurt. Evenzo betekent het niet verstrekken van de gevraagde persoonlijke gegevens of het niet accepteren van dit privacybeleid dat het onmogelijk is om u in te schrijven en de verzoeken op deze website te verwerken.

Aan wie verstrekken we uw gegevens?

1. Bevoegde openbare organisaties, belastingdienst, veiligheidsdiensten en -organen van de staat, rechters en rechtbanken, wanneer AIR EUROPA wettelijk verplicht is deze gegevens te verstrekken.

Wij informeren u dat, volgens de wetgeving van sommige landen, uw persoonlijke gegevens (achternamen, naam, paspoort, reisdetails, enz.) opgenomen in het PNR (Passenger Name Record, beter bekend als Passagiersnamen Register), worden verstrekt aan de douanedienst of de bevoegde autoriteit die hier formeel om verzoekt, indien uw vlucht van, naar, door of boven een van die landen vliegt, voor de juiste uitvoering van het personenvervoercontract of vanwege een specifieke wettelijke vergunning.

U moet weten dat sommige van de ontvangers van deze informatie zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden en soms in gebieden die geen niveau van gegevensbescherming bieden dat vergelijkbaar is met dat van de Europese Unie, zoals de Verenigde Staten, Colombia of andere landen.

Als u deze opdracht niet uitdrukkelijk accepteert, informeren wij u dat u uw boeking mogelijk niet kunt formaliseren.

2. Bovendien heeft AIR EUROPA de medewerking van een aantal externe serviceproviders die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens en die de bovengenoemde gegevens verwerken in naam en voor rekening van AIR EUROPA als gevolg van haar dienstverlening.

Meer specifiek, en bij wijze van voorbeeld en niet als beperking, voeren de vermelde leveranciers hun diensten uit in de volgende sectoren: logistieke / afhandelingsdiensten, maatschappijen, luchtvaart, fraudepreventie (Bekijk hier de lijst.), commerciële communicatie, juridisch advies, bedrijven in multidisciplinaire professionele dienstverlening, onderhoudsgerelateerde bedrijven, technologiedienstverleners, bedrijven in fysieke veiligheid en callcenterbedrijven.

Wij wijzen u erop dat sommige van de bovengenoemde dienstverleners gevestigd zijn in gebieden buiten de Europese Economische Ruimte en soms in gebieden die geen niveau van gegevensbescherming bieden dat gelijkwaardig is aan dat van de Europese Unie, zoals de Verenigde Staten, Colombia of andere. In dergelijke gevallen voert AIR EUROPA deze internationale gegevensdoorgiften met passende garanties uit. Dienovereenkomstig hebben de leveranciers (verwerkers en/of subverwerkers) en AIR EUROPA de door de Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen ondertekend, waarvan de inhoud kan worden geraadpleegd op de volgende link: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80739.  

Bij ontstentenis van adequate waarborgen gebeurt dit met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker of onder bescherming van de noodzaak om het met de gebruiker gesloten contract uit te voeren.

In geen geval worden uw persoonsgegevens met derden gedeeld zonder uw voorafgaande toestemming te hebben verkregen, tenzij de overdracht van uw gegevens noodzakelijk was voor het onderhouden van de relatie met u, evenals in de gevallen die worden voorzien in de huidige gegevensbeschermingsvoorschriften op dat moment.

Hoe kunnen rechten worden uitgeoefend?

 U kunt een schriftelijke mededeling sturen naar de hierboven vermelde statutaire zetel van AIR EUROPA of naar het e-mailadres delegadopd@globalia.com, met in beide gevallen een fotokopie van uw identiteitsbewijs of een ander soortgelijk identificatiedocument, en verzoeken om de uitoefening van de volgende rechten:

 • Recht om toegang te vragen tot persoonsgegevens: u kunt AIR EUROPA hierom vragen indien dit bedrijf uw gegevens verwerkt.
 • Recht om rectificatie of verwijdering van de gegevens te vragen.
 • Recht van verzet tegen verwerking: AIR EUROPA stopt met het verwerken van de gegevens op de manier die u aangeeft, tenzij de uitoefening of verdediging van mogelijke claims moet worden behandeld.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Als u wilt dat uw gegevens door een andere entiteit worden verwerkt, zal AIR EUROPA de overdraagbaarheid van uw gegevens aan de nieuwe verantwoordelijke vergemakkelijken.
 • Recht om beperking van de verwerking te verzoeken, in welk geval de gegevens alleen door AIR EUROPA worden bewaard voor de verdediging van mogelijke claims.
 • Mogelijkheid om de toestemming in te trekken: In het geval dat toestemming is verleend voor een specifiek doel, heeft u het recht om de toestemming op elk gewenst moment in te trekken, zonder de rechtmatigheid van de verwerking aan te tasten door de toestemming voorafgaand aan de intrekking.

In elk geval bieden wij u een formulier waarmee u de eerdergenoemde rechten gemakkelijker en sneller kunt uitoefenen door het naar het contactadres van de functionaris voor gegevensbescherming te sturen.

 

Hoe kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder?

Als een gebruiker van mening is dat er een probleem is met de manier waarop AIR EUROPA zijn/haar gegevens verwerkt, kan hij/zij een klacht indienen bij de Functionaris voor Gegevensbescherming of de betreffende toezichthouder voor gegevensbescherming; in het geval van Spanje is dat het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming.

Bij AIR EUROPA handhaven wij de hoogste beveiligingsniveaus die door de wet worden vereist om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijke verliezen en ongeoorloofde toegang, verwerking of openbaarmaking, rekening houdend met de staat van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan ze worden blootgesteld. Wanneer we uw informatie ontvangen, hanteren wij strikte beveiligingsprocedures en -functies om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

De acties die in dit deel worden beschreven en bedoeld zijn om een adequaat beveiligingsniveau voor het gedetecteerde risico te garanderen, omvatten, indien nodig, de volgende maatregelen:

1. Pseudonimisering en codering van persoonlijke gegevens.

2. Maatregelen die blijvende vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van verwerkingssystemen en -diensten kunnen waarborgen.

3. Maatregelen die de beschikbaarheid en toegang tot persoonsgegevens snel kunnen herstellen in geval van een fysiek of technisch incident.

4. Bestaan van een proces van regelmatige verificatie, evaluatie en beoordeling van de effectiviteit van technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de verwerking te waarborgen.

5. Periodieke evaluatie van het risico op vernietiging, verlies of onbedoelde of onwettige wijziging van verzonden, bewaarde of anderszins verwerkte persoonsgegevens, of ongeautoriseerde communicatie of toegang tot die gegevens.

6. Maatregelen om ervoor te zorgen dat een persoon die onder het gezag van AIR EUROPA handelt en toegang heeft tot persoonsgegevens dergelijke gegevens alleen kan verwerken volgens de instructies van AIR EUROPA.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het invullen van de formulieren met onjuiste, onnauwkeurige, onvolledige of verouderde informatie.

De persoonsgegevens die kunnen worden verzameld, worden met absolute vertrouwelijkheid verwerkt. We verplichten ons ertoe ze geheim te houden en garanderen dat we ons ertoe te verplichten ze te bewaren en ons daarbij te houden aan alle noodzakelijke maatregelen om hun wijziging, verlies en verwerking of ongeautoriseerde toegang te voorkomen, in overeenstemming met de bepalingen in de toepasselijke wetgeving.

Onze website gebruikt 'cookies' om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Als u meer informatie wenst over hoe AIR EUROPA cookies gebruikt, raadpleegt u het Cookiebeleid.

Eerdere herzieningen in het privacybeleid

Privacybeleid vanaf april 2024


logo