Vervoersvoorwaarden

Tickets afgegeven door Air Europa zijn onderworpen aan de volgende vervoersvoorwaarden.

Overeengekomen tussenlandingen

Verwijst naar die plaatsen, met uitzondering van de plaatsen van vertrek en bestemming, vastgelegd in het Ticket of aangegeven in de routes van de Vervoerder als geplande tussenlandingen op de reis van de passagier.

Transport

Verwijst naar het vervoer van passagier en bagage, van de plaats van inscheping naar de plaats van ontscheping, zoals gedefinieerd in het Toepasselijk recht.

Identificatiecode van luchtvaartmaatschappij

Verwijst naar de alfanumerieke code van twee of drie tekens die de verschillende luchtvaartmaatschappijen identificeert.

Erkende agent

Verwijst naar de verkoopagent voor passagiers die door de Vervoerder is aangewezen om hem te vertegenwoordigen bij de verkoop van passagiersluchtvervoer voor zijn diensten en, indien geautoriseerd, voor de diensten van andere luchtvaartmaatschappijen.

Bagage

Verwijst naar de persoonlijke bezittingen die de passagier bij de reis vergezellen. Tenzij anders aangegeven, omvatten ze zowel ingecheckte als niet-ingecheckte bagage.

Toepasselijk recht

Dit recht verwijst naar alle internationale, nationale en EU-normen die van invloed zijn op het luchtvervoer van passagiers, hun bagage, vracht en post, inclusief maar niet beperkt tot het Verdrag of de Verordening (EEG) nr. 2027/97 van de Raad met betrekking tot de verantwoordelijkheid van de vervoerder in geval van een ongeval, d.d. 9 oktober 1997, zoals gewijzigd in Verordening 889/2002 van 13 mei 2002 en in Verordening (EG) 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004, waarin gemeenschappelijke regels worden vastgesteld inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers in geval van instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten, en de intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91 en, indien van toepassing, van de Spaanse Wet 48/1960 van 21 juli inzake Luchtvaart, met de wijziging van het Spaanse Koninklijk besluit 37/2001 van 19 januari.

Bagage-identificatielabel

Verwijst naar de delen van het ticket die betrekking hebben op het vervoer van de ingecheckte bagage van de passagier, inclusief een door de vervoerder afgegeven claimbon die aan het ticket moet worden bevestigd.

Vervoerder

Verwijst naar Air Europa of een andere luchtvaartmaatschappij die zich ertoe verbindt passagiers en hun bagage te vervoeren of enige andere dienst met betrekking tot dergelijk luchtvervoer uit te voeren, in overeenstemming met de bepalingen van deze Algemene vervoersvoorwaarden.

Chartervervoer

Verwijst naar een vervoer dat wordt uitgevoerd door een echte vervoerder die, met toestemming van de contracterende vervoerder (charteraar of touroperator), het volledige of gedeeltelijke vervoer uitvoert volgens een chartercontract.

Bagagelabel voor facturering

Verwijst naar het document afgegeven door een Vervoerder dat aan een specifiek stuk ingecheckte bagage wordt gehecht ter identificatie.

Check-intermijn voor bagage

Verwijst naar de door de Vervoerder opgegeven tijdslimiet waarbinnen de passagier de formaliteiten voor het inchecken van bagage en de ontvangst van de instapkaart moet hebben voltooid.

Contractvoorwaarden

Verwijst naar de clausules in het ticket, of erbij geleverd, of in het (gedrukte) reisschema, als zodanig geïdentificeerd en die, door verwijzing, deze Vervoersvoorwaarden omvatten.

Communautaire luchtvaartmaatschappij

Verwijst naar Air Europa of elke andere luchtvaartmaatschappij met een geldige exploitatievergunning verleend door een lidstaat van de Europese Unie, in overeenstemming met Verordening (EEG) nr. 2407/92 van 23 juli 1992.

Bevestigde boeking

Betekent dat de passagier een ticket heeft met:

a) In het geval van een gedrukt ticket, de vermelding van het nummer, de datum en het tijdstip van de vlucht en de annotatie OK in de juiste ruimte, of

b) In het geval van een elektronisch ticket of een onbedrukt vervoersdocument, de indicatie dat de Boeking is geregistreerd en bevestigd.

Ticket met aansluiting

Verwijst naar een ticket afgegeven aan een passagier met aansluiting op een ander; beide vormen samen een enkele Vervoersovereenkomst.

Verdrag

Verwijst naar een van de volgende instrumenten die van toepassing zijn op de vervoersovereenkomst:

 • (i) Verdrag voor het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, getekend te Montreal op 28 mei 1999; en subsidiair
 • (ii) Verdrag voor het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, getekend te Warschau op 12 oktober 1929 (hierna het Verdrag van Warschau genoemd);
 • (iii) Het protocol van Den Haag van 28 september 1955, dat het Verdrag van Warschau wijzigt;
 • (iv) De Montreal-protocollen nrs. 1, 2 en 4 (1975), als aanvulling op het Verdrag van Warschau.

Coupon

Verwijst naar zowel de Vluchtcoupon als de Elektronische coupon, die de passagier met de daarop vermelde naam machtigt om te reizen op de daarop geïdentificeerde vlucht.

Schade

Omvat overlijden of letsel van de reiziger, verlies, gedeeltelijk verlies, diefstal of andere schade die optreedt als gevolg van of in verband met het vervoer of andere aanvullende diensten die door de vervoerder worden geleverd.

Dagen

Verwijst naar de kalenderdagen, d.w.z. de zeven dagen van de week, op voorwaarde dat, voor notificatiedoeleinden, de dag waarop de kennisgeving is verzonden niet in aanmerking wordt genomen en dat voor de bepaling van de geldigheidsduur van het ticket de dag van uitgifte of het begin van de vlucht niet in aanmerking wordt genomen.

Binnenlandse vlucht

Verwijst naar elke vlucht met vertrek en aankomst naar steden op het grondgebied van hetzelfde land of een enkel luchtruim, behalve die welke een stop hebben gepland op het grondgebied van een andere Staat.

Internationale vlucht

Verwijst naar elke vlucht waarvan de vertrek- en aankomstpunten zich in twee verschillende landen bevinden. In overeenstemming met het Toepasselijk recht is elke vlucht met vertrek en aankomst naar steden op het grondgebied van hetzelfde land internationaal als een technische tussenlanding in een ander land is gepland.

Elektronische coupon

Verwijst naar elke Elektronische vluchtcoupon of elk ander geldig document dat is geregistreerd en wordt bewaard in onze database.

Elektronisch ticket

Verwijst naar de gedrukte reisroute afgegeven door de vervoerder of namens een vervoerder, naar de Elektronische coupon en, indien van toepassing, naar een instapdocument.

Vluchtcoupon

Verwijst naar het deel van het ticket afgegeven door de vervoerder of namens de vervoerder dat de aanduiding "geldig voor transport" draagt of, in het geval van een elektronisch ticket, de elektronische coupon, en geeft de specifieke plaatsen aan waartussen de passagier recht heeft op vervoer.

Overmacht

Verwijst naar de buitengewone en onvoorziene omstandigheden buiten de controle van de passagier en/of de vervoerder, waarvan de gevolgen niet hadden kunnen worden vermeden, zelfs als alle nodige voorzorgsmaatregelen waren genomen.

Passagier

Verwijst naar elke persoon, behalve de bemanningleden, die wordt of zal worden vervoerd in een vliegtuig, volgens een ticket.

Persoon met recht op schadevergoeding

Verwijst naar een passagier of een persoon die gerechtigd is in zijn/haar naam een claim in te dienen in overeenstemming met het Toepasselijk recht.

Passagierscoupon of Passagiersvoucher

Verwijst naar het deel van het ticket afgegeven door Air Europa of in onze naam dat als zodanig is geïdentificeerd en dat uiteindelijk in het bezit van de passagier komt.

Veiligheidsementen

Verwijzen naar elk object of apparaat dat om veiligheidsredenen niet aan boord kan worden vervoerd volgens het Toepasselijk recht.

Bijzondere trekkingsrechten (BTR)

Verwijzen naar een rekeneenheid die is opgesteld door het Internationaal Monetair Fonds (IMF), waarvan de waarde periodiek door die entiteit wordt bepaald.

Overstap

Verwijst naar een geplande tussenstop op de reis op een punt tussen de plaats van vertrek en de plaats van bestemming.

Tarief

Verwijst naar de gepubliceerde prijzen van de tickets, de kosten en/of de bijbehorende Vervoersvoorwaarden van een vervoerder die moeten worden gepresenteerd wanneer de overeenkomstige autoriteiten dit vereisen.

Ticket

Verwijst naar het document 'Passagiersticket en bagage-identificatielabel' of naar het Elektronische ticket dat door Air Europa is afgegeven, en bevat of verwijst naar de contractvoorwaarden, kennisgevingen en coupons.

Niet-ingecheckte bagage

Verwijst naar alle bagage van een passagier die niet is ingecheckt.

1. Algemeen

(a) Deze Vervoersvoorwaarden zijn alleen van toepassing op die vluchten of vluchtsegmenten waarin onze Indicatorcode wordt vermeld in het vak van de vervoerder op het ticket voor die vlucht of vluchtsegment.

(b) Deze Vervoersvoorwaarden zijn ook van toepassing op verlaagde tarieven en gratis vervoer, behalve wanneer Air Europa anderszins heeft voorzien in de Vervoersovereenkomst of in een ander contractueel document.

(c) Deze Vervoersvoorwaarden moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Toepasselijk recht en, tenzij het in strijd is met dat Toepasselijk recht, met de IATA-overeenkomsten.

2. Charteroperaties

Als het transport wordt uitgevoerd volgens een charterovereenkomst, worden deze Vervoersvoorwaarden toegepast volgens de voorwaarden die zijn aangegeven, door verwijzing of op een andere manier, in de charterovereenkomst of op het ticket.

3. Gedeelde code

In sommige diensten heeft Air Europa overeenkomsten met andere luchtvaartmaatschappijen, volgens Artikel 1, ook wel 'gedeelde codes' genoemd. Volgens deze overeenkomsten kan de vlucht worden uitgevoerd door een andere luchtvaartmaatschappij, zelfs als passagiers een boeking hebben bij Air Europa en de naam of identificatiecode van Air Europa in het vak van de vervoerder op het ticket staat.

4. Wet van gedwongen toepassing

Deze vervoersvoorwaarden zijn van toepassing tenzij ze in strijd zijn met de wet of de tarieven die door Air Europa worden toegepast, in welk geval die wet of tarieven prevaleren. In het geval dat enige bepaling van deze vervoersvoorwaarden ongeldig wordt gemaakt door de toepassing van die Wet, blijven de andere bepalingen geldig.

5. De voorwaarden prevaleren boven de voorschriften

Tenzij anders bepaald, hebben deze vervoersvoorwaarden voorrang, zelfs als ze in tegenspraak zijn met andere voorschriften die Air Europa heeft met betrekking tot bepaalde kwesties.

6. Informatie over de identiteit van de uitvoerende maatschappij

Air Europa zal passagiers informeren over de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij(en) in de geboekte luchtvervoersdiensten. 

1. Algemeen

(a) Deze Vervoersvoorwaarden zijn alleen van toepassing op die vluchten of vluchtsegmenten waarin onze Indicatorcode wordt vermeld in het vak van de vervoerder op het ticket voor die vlucht of vluchtsegment.

(b) Deze Vervoersvoorwaarden zijn ook van toepassing op verlaagde tarieven en gratis vervoer, behalve wanneer Air Europa anderszins heeft voorzien in de Vervoersovereenkomst of in een ander contractueel document.

(c) Deze Vervoersvoorwaarden moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Toepasselijk recht en, tenzij het in strijd is met dat Toepasselijk recht, met de IATA-overeenkomsten.

2. Charteroperaties

Als het transport wordt uitgevoerd volgens een charterovereenkomst, worden deze Vervoersvoorwaarden toegepast volgens de voorwaarden die zijn aangegeven, door verwijzing of op een andere manier, in de charterovereenkomst of op het ticket.

3. Gedeelde code

In sommige diensten heeft Air Europa overeenkomsten met andere luchtvaartmaatschappijen, volgens Artikel 1, ook wel 'gedeelde codes' genoemd. Volgens deze overeenkomsten kan de vlucht worden uitgevoerd door een andere luchtvaartmaatschappij, zelfs als passagiers een boeking hebben bij Air Europa en de naam of identificatiecode van Air Europa in het vak van de vervoerder op het ticket staat.

4. Wet van gedwongen toepassing

Deze vervoersvoorwaarden zijn van toepassing tenzij ze in strijd zijn met de wet of de tarieven die door Air Europa worden toegepast, in welk geval die wet of tarieven prevaleren. In het geval dat enige bepaling van deze vervoersvoorwaarden ongeldig wordt gemaakt door de toepassing van die Wet, blijven de andere bepalingen geldig.

5. De voorwaarden prevaleren boven de voorschriften

Tenzij anders bepaald, hebben deze vervoersvoorwaarden voorrang, zelfs als ze in tegenspraak zijn met andere voorschriften die Air Europa heeft met betrekking tot bepaalde kwesties.

6. Informatie over de identiteit van de uitvoerende maatschappij

Air Europa zal passagiers informeren over de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij(en) in de geboekte luchtvervoersdiensten. 

1. Algemene bepalingen

(a) Air Europa vervoert alleen de passagier wiens naam op het ticket staat, aan wie kan worden gevraagd om de bijbehorende identificatie (nationaal identiteitsdocument, paspoort of equivalent) te tonen.

 

(b) Het ticket is niet overdraagbaar.

 

(c) Sommige tickets worden verkocht tegen gereduceerde prijzen, die gedeeltelijk of volledig niet-terugbetaalbaar kunnen zijn. Ook bevatten sommige tickets geen franchise om ingecheckte bagage te vervoeren.

 

(d) Indien als gevolg van overmacht onder de in artikel 1 aangegeven voorwaarden een passagier met een ticket dat beantwoordt aan de kenmerken beschreven in onderdeel (c) en die niet in een van zijn onderdelen is gebruikt wordt verhinderd te reizen, moet Air Europa hem/haar op een van haar toekomstige vluchten vervoeren wanneer de passagier Air Europa onmiddellijk op de hoogte brengt en het bewijs levert dat een dergelijke overmacht rechtvaardigt.

 

(e) Het ticket is te allen tijde eigendom van de vervoerder die het ticket uitgeeft.

 

(f) Behalve in het geval van een elektronisch ticket, hebben passagiers geen recht op vervoer op een vlucht, tenzij ze een geldig ticket presenteren met de vluchtcoupon voor die vlucht en de andere vluchtcoupons en de passagierscoupon die niet zijn gebruikt. Bovendien hebben passagiers geen recht op vervoer als het ticket is beschadigd of is gewijzigd door iemand anders dan Air Europa of een Erkende agent. In het geval van een elektronisch ticket hebben passagiers geen recht op vervoer op een vlucht, tenzij ze zich voldoende identificeren en een geldig elektronisch ticket op hun naam presenteren.

 

(g) In geval van verlies of beschadiging van een ticket (of een deel ervan) door de passagier of indien de passagier geen ticket presenteert met de passagierscoupon en alle vluchtcoupons zonder te zijn gebruikt, zal Air Europa op verzoek van de passagier dit ticket (of een deel ervan) vervangen door een nieuw ticket uit te geven, wanneer er tijdig bewijs is dat een geldig ticket voor de vlucht(en) in kwestie naar behoren werd afgegeven en op voorwaarde dat de passagier een overeenkomst ondertekent waarin hij/zij zich ertoe verbindt om Air Europa te vergoeden voor alle kosten en verliezen die Air Europa of een vervoerder op een redelijke en noodzakelijke manier heeft geleden totdat de oorspronkelijke ticketwaarde is hersteld. Als dergelijke verliezen worden veroorzaakt door nalatigheid die te wijten is aan Air Europa, heeft zij geen recht op terugbetaling door passagiers voor een dergelijk concept. De vervoerder die het ticket uitgeeft, kan voor die dienst een redelijke commissie voor administratieve kosten in rekening brengen, tenzij het verlies of de beschadiging te wijten is aan nalatigheid van zijn kant of namens zijn agent.

 

(h) Wanneer dergelijk bewijs niet beschikbaar is of wanneer de passagier genoemde overeenkomst niet ondertekent, kan de uitgevende vervoerder voor vervanging van het ticket de passagier verzoeken om de totale prijs van het ticket te betalen, gebruikmakend van het recht op terugbetaling wanneer de vervoerder die het originele ticket heeft afgegeven accepteert dat het verloren of beschadigde ticket niet is gebruikt voordat de geldigheid ervan is verlopen of als de passagier het originele ticket vindt voordat de geldigheid ervan is verlopen.

 

(i) Een ticket is een waardevol object en de passagier moet passende maatregelen nemen om het te bewaren en ervoor te zorgen dat het niet verloren of gestolen wordt.

 

(j) Als de passagier tegen een verlaagd tarief of onder speciale voorwaarden reist, moet hij/zij deze voorwaarden of de basis voor de korting op elk moment van de reis kunnen aantonen.

 

2. Geldigheidsduur

(a) Behalve wanneer op het ticket, in deze vervoersvoorwaarden of in de tarieven, zoals gedefinieerd in artikel 1, een clausule is opgenomen die de geldigheid van een ticket kan beperken (in welk geval de beperking moet voorkomen op het ticket), is een ticket geldig gedurende:

 

  (i) Een jaar na de datum van uitgifte, of

  (ii) Onder voorbehoud van de eerste reis binnen een jaar na de uitgiftedatum, een jaar vanaf de datum van de eerste reis aangegeven op het ticket.

 

(b) Wanneer de passagier de reis niet binnen de geldigheidsperiode van zijn ticket kan uitvoeren omdat Air Europa op het moment dat hij/zij de boeking maakt niet in staat is om ze te bevestigen, wordt de geldigheidsduur van dat ticket verlengd of heeft de passagier het recht om terugbetaling te vragen in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 10.

 

(c) Indien een passagier op de datum van de vlucht, na het afsluiten van het reiscontract, niet in staat is om de reis te beginnen of voort te zetten vanwege een ziekenhuisopname of een ziekte die reizen per vliegtuig verhindert, zal Air Europa de geldigheidsduur van het ticket verlengen tot de datum waarop de passagier in staat is om te reizen, of tot de eerste vlucht na die datum, vanaf het punt waar de passagier de reis hervat in de beschikbare zitplaats in de klasse of service die is betaald. De passagier moet een ziekenhuisopname-certificaat of een medisch certificaat overleggen waarin staat dat hij niet kan vliegen op de data waarop de vlucht gepland is, binnen een maximum van 3 dagen voor/na de vlucht. De geldigheidsduur van het ticket kan worden verlengd tot 45 dagen vanaf de datum van de oorspronkelijke vlucht, waarbij een nieuwe periode van 45 dagen wordt toegestaan op voorwaarde dat een bijgewerkt ziekenhuisopname-certificaat wordt overlegd.

De bovengenoemde wijziging wordt toegepast op dezelfde eerder gekochte klasse; indien niet beschikbaar, moet het overeenkomstige verschil worden bijbetaald. In dergelijke gevallen wordt ook de geldigheidsduur van de tickets van directe familieleden die de passagier begeleiden, verlengd.

(d) In geval van overlijden van een passagier tijdens de vlucht, kunnen de tickets van de begeleidende personen worden gewijzigd zonder toepassing van de clausule voor minimale verblijfsduur of door de geldigheid te verlengen. In geval van overlijden van een direct familielid van een passagier die de reis is begonnen, kan ook de geldigheid van het ticket van de passagier en de directe familieleden die hem begeleiden worden gewijzigd. Bij overlijden wordt de marge verlengd tot maximaal 20 dagen tussen de datum van overlijden en de datum van de vlucht.

(e) Om gebruik te kunnen maken van de wijzigingen in de hierboven genoemde paragrafen (c) en (d), moet een geldig ziekenhuisopname-certificaat, medisch certificaat of overlijdenscertificaat worden overgelegd en wordt de geldigheidsduur van het ticket verlengd met een periode van maximaal vijfenveertig (45) dagen vanaf de datum van de oorspronkelijke vlucht.

 

3. Volgorde en gebruik van coupon

(a) Het door u gekochte ticket is enkel geldig voor het op dat ticket aangegeven traject, vanaf het vertrekpunt tot de uiteindelijke bestemming, inclusief de eventueel overeengekomen tussenlandingen. Het betaalde bedrag is op basis van de tarieven van Air Europa en geeft recht op het op het ticket aangegeven traject. Het ticket maakt deel uit van de Vervoersovereenkomst tussen Air Europa en de passagier.

 

(b) Indien de passagier enig aspect van het vervoer wenst te wijzigen, moet hij/zij eerst contact opnemen met Air Europa. Het tarief voor het nieuwe transport wordt berekend en de passagier krijgt de optie om het nieuwe bedrag te accepteren of het oorspronkelijke transport te behouden zoals het op het ticket stond.

 

(c) De passagier moet zich ervan bewust zijn dat, hoewel sommige soorten wijzigingen niet leiden tot een aanpassing van het tarief, andere, zoals de wijziging van het vertrekpunt (bijvoorbeeld als het eerste segment / coupon niet is gebruikt) of de omkering van de richting van de reis kunnen leiden tot een stijging van de prijs. Veel tarieven zijn alleen geldig op de datums en vluchten die op het ticket zijn aangegeven en kunnen in geen geval worden gewijzigd; als ze worden gewijzigd, moet een extra bedrag worden betaald.

 

(d) Elke vluchtcoupon die is opgenomen in het ticket van de passagier wordt geaccepteerd voor vervoer in de serviceklasse, op de datum en op de vlucht waarvoor de plaats is geboekt. Wanneer een ticket oorspronkelijk werd afgegeven zonder de reservering op te geven, kan de plaats worden geboekt volgens ons tarief en volgens de beschikbaarheid van zitplaatsen op de gevraagde vlucht.

 

(e) Indien de passagier geen heenvlucht gebruikt, dan zou Air Europa het erg op prijs stellen als de passagier laat weten of hij/zij al dan niet de terugvlucht of later geboekte vluchten zal nemen, zodat ze de plaatsen in het vliegtuig beter kan beheren. Het niet verstrekken van deze informatie zal geen gevolgen hebben voor de boeking van de passagier.

 

4. Naam en adres

De naam van Air Europa kan op het verkorte ticket verschijnen met behulp van onze identificatiecode (UX/AEA) of anderszins. Het adres van Air Europa wordt beschouwd als dat van de luchthaven van vertrek die op het ticket staat naast de eerste afkorting van de naam Air Europa in het vak van de luchtvaartmaatschappij of, in het geval van een elektronisch ticket, zoals aangegeven voor het eerste segment van de vlucht van Air Europa op het ontvangstbewijs ('Reisinformatie').

1. Ticketprijs

De prijs is alleen van toepassing op vervoer van de luchthaven op het punt van herkomst naar de luchthaven op het punt van bestemming, tenzij anders aangegeven. De prijs is alleen inclusief het vervoer van ingecheckte bagage als het tarief inclusief franchise is, in welk geval dezelfde voorwaarden van toepassing zijn. De prijs is exclusief de grondtransportdienst tussen luchthavens en tussen luchthavens en terminals in de stad. De prijs wordt berekend op basis van de tarieven die gelden op de datum van betaling van het ticket, om te reizen op de datums en volgens de route die erop staat aangegeven. Als de passagier de reisroute of de datums van de reis wijzigt, kan dit invloed hebben op de te betalen prijs voor het ticket.

2. Reisroute

Tenzij anders bepaald in onze Vervoersovereenkomst of in een andere contractuele overeenkomst, is de ticketprijs alleen van toepassing op de routes die in verband daarmee worden bekendgemaakt. Als er meer dan één route in dezelfde prijs is, kan de passagier opgeven welke hij/zij prefereert voordat het ticket wordt afgegeven. Als er geen route wordt gespecificeerd, is Air Europa verantwoordelijk voor het bepalen ervan.

3. Belastingen, rechten en heffingen

De toepasselijke belastingen en toeslagen die de passagier moet betalen, zijn heffingen die worden opgelegd door overheden of andere autoriteiten of luchthavenexploitanten. Op het moment dat het ticket wordt gekocht, moet de reiziger op de hoogte worden gebracht van belastingen, rechten en heffingen die niet zijn inbegrepen in de prijs, waarvan de meeste normaal apart op het ticket worden vermeld. Belastingen, rechten en heffingen die van toepassing zijn op een vliegreis veranderen voortdurend en kunnen worden opgelegd na de datum van uitgifte van het ticket. Als een verhoging van de belasting, het recht of de heffing op het ticket plaatsvindt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, moet de passagier het overeenkomstige verschil betalen. In het geval dat enige belasting, recht of heffing die de passagier aan Air Europa heeft betaald op het moment van uitgifte van het ticket is geëlimineerd of verlaagd zodat het niet langer wordt toegepast of een lager bedrag moet worden betaald, zal de passagier recht op terugbetaling van het overeenkomstige bedrag hebben.

4. Valuta

De ticketprijs, belastingen, rechten en heffingen worden betaald in de valuta van het land waarin het ticket is afgegeven, tenzij Air Europa of zijn Erkende agent een andere valuta aangeeft vóór of op het moment van betaling (bijvoorbeeld omdat de lokale valuta niet converteerbaar is). We kunnen naar eigen goeddunken betaling in een andere valuta accepteren.

1. Vereisten voor boeking

(a) Air Europa of zijn Erkende agent zal uw boeking(en) registreren. Als u hierom vraagt, geven wij u een schriftelijke bevestiging van uw boeking.

(b) Bepaalde tarieven kunnen voorwaarden hebben die uw recht om de boeking te wijzigen of te annuleren beperken of uitsluiten.

2. Termijn voor uitgifte van tickets

Als de passagier zijn/haar ticket niet vóór de gespecificeerde tijdslimiet heeft betaald volgens de instructies van Air Europa of haar Erkende agent, kan Air Europa of haar Erkende agent de boeking annuleren en beschikken over de betreffende plaats.

3. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die worden verwerkt door Air Europa, worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van haar Privacybeleid.

De gegevens worden bewaard tijdens de geldigheid van de contractuele relatie. Na afloop blokkeren wij uw gegevens tijdens de verjaringstermijnen van de verplichtingen die mogelijk voortvloeien uit de verwerking en/of de toepasselijke wettelijke termijnen, waarna ze ter beschikking blijven van de bevoegde autoriteiten, als gevolg van de mogelijke verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de verwerking.

4. Toewijzing van zitplaats

De passagier heeft recht op een gratis toewijzing van een zitplaats binnen 48 uur vóór het geplande vertrek van de vlucht.

Deze toewijzing wordt uitgevoerd door Air Europa, tenzij u kiest voor de toewijzingsservice met zitplaatsselectie. In dat geval kiest de passagier de zitplaats die hij/zij wenst van de beschikbare zitplaatsen, tegen betaling van de desbetreffende toeslag.

Niettegenstaande het voorgaande, kan Air Europa om operationele redenen of voor de vliegveiligheid, te allen tijde, en zelf na het instappen in het vliegtuig, reeds toegewezen zitplaatsen opnieuw toewijzen.

Indien Air Europa zich genoodzaakt ziet om wegens operationele redenen de geselecteerde zitplaats van een passagier te wijzigen, dan wordt de passagier zoveel mogelijk een zitplaats in soortgelijke omstandigheden toegewezen als de geselecteerde. Als dit niet mogelijk is, heeft de passagier recht op restitutie van de service.

5. Herbevestiging van de boeking

a) Opeenvolgende of retourboekingen kunnen onderworpen zijn aan herbevestiging binnen een bepaalde tijdslimiet. Indien van toepassing, wordt de passagier op de hoogte gebracht van de noodzaak om opnieuw te bevestigen, met vermelding van de manier en de plaats om dit te doen. Als de melding is gedaan en de passagier niet opnieuw bevestigt, kan Air Europa de opeenvolgende boekingen en de retourboekingen annuleren.

(b) Passagiers moeten de herbevestigingsvereisten controleren van alle luchtvaartmaatschappijen, zoals gedefinieerd in artikel 1, die tussenkomen in hun reis. Indien nodig moet de passagier opnieuw bevestigen bij de luchtvaartmaatschappij waarvan de code staat aangegeven op de vlucht waarop het ticket van toepassing is.

1. De termijnen voor het inchecken van bagage verschillen op elke luchthaven en Air Europa beveelt aan dat passagiers deze termijnen raadplegen en naleven. Om de passagier in staat te stellen om ruim op voorhand aan de overheidsformaliteiten en vertrekprocedures te voldoen voordat de vlucht vertrekt, moet hij/zij binnen de door de vervoerder aangegeven tijd aan de incheckbalie van de vervoerder en bij de gate aankomen. Als de passagier geen ingecheckte bagage bij zich heeft of zijn/haar tarief staat ingecheckte bagage niet toe, dan kan hij/zij naar de instapgate gaan als hij eerder de instapkaart heeft, anders moet hij naar de incheckbalie gaan om de instapkaart te krijgen. Air Europa behoudt zich het recht voor om de boeking te annuleren als de passagier de aangegeven inchecktijden voor bagage niet haalt. Air Europa of haar Erkende agenten informeren passagiers over de termijnen voor het inchecken van bagage en het instappen. Voor volgende vluchten in het geval van passagiers op doorreis, moeten passagiers worden geïnformeerd over de inchecktijden voor bagage en instappen. In het geval van codeshare-vluchten die worden uitgevoerd door een andere luchtvaartmaatschappij, geldt de vluchtacceptatielimiet van het bedrijf dat de vlucht uitvoert.

Air Europa is niet verantwoordelijk voor het verlies of de kosten die voortvloeien uit het niet naleven van de bepalingen van dit artikel door de passagier.

 

 

2. Als de passagier niet op tijd aan de incheckbalies voor bagage of aan de gate aankomt of als hij/zij niet de juiste documentatie heeft in overeenstemming met Artikel 13 en daarom niet in staat is om te reizen, kan Air Europa de stoel annuleren die op zijn/haar naam is gereserveerd en er zonder enige verantwoordelijkheid over beschikken, tenzij van toepassing zijnde lokale voorschriften anders bepalen.

 

 

3. Wanneer de vluchtcoupon niet aan het ticket is onttrokken op het moment dat de passagier zijn instapkaart bij de incheckbalie ontvangt, blijft deze vluchtcoupon bij de passagier, die deze bij het instappen moet tonen.

 

 

4. De passagier kan gebruikmaken van de service Instappen met prioriteit, tegen betaling van de desbetreffende toeslag. Daardoor heeft hij/zij het recht om met voorrang in te stappen ten opzichte van andere passagiers die niet beschikken over deze service. Dit recht doet geen afbreuk aan de voorrang bij instappen van passagiers die Business Class reizen of beschikken over een SUMA Gold of Platinum kaart.

1. Recht om vervoer te weigeren

Air Europa kan weigeren het vervoer te verrichten om veiligheidsredenen (vlucht of politie) of, op basis van haar redelijke criteria en op elk moment van inscheping en/of verbinding, weigeren passagiers en bagage te vervoeren indien een de volgende situaties zich voordoet of ze redelijkerwijs acht dat een van de volgende situaties zich kan voordoen:

(a) De passagier voldoet niet aan de toepasselijke wetten, regelingen of overheidsvoorschriften.

(b) Het vervoer van passagiers en/of bagage kan de veiligheid en gezondheid in gevaar brengen of het comfort van andere passagiers of de bemanning wezenlijk beïnvloeden;

(c) Als de mentale en/of fysieke toestand van de passagier, inclusief problemen veroorzaakt door het gebruik van alcohol of drugs, een gevaar of een risico vormt voor zichzelf, voor andere passagiers en/of voor de bemanning of goederen van passagiers of bemanning of Air Europa;

(d) De passagier heeft bedreigende of beledigende woorden gebruikt en/of heeft zich op een bedreigende, beledigende of ongedisciplineerde manier gedragen tegenover een lid van ons grondpersoneel of een lid van de bemanning van het vliegtuig;

(e) De passagier is, of Air Europa gelooft redelijkerwijs dat de passagier in bezit is van illegale drugs of enige andere illegale substantie;

(f) De passagier heeft de veiligheid van het vliegtuig en/of een persoon erin in gevaar gebracht;

(g) De passagier heeft een misdrijf begaan tijdens het boeken, factureren of instappen, of aan boord van het vliegtuig vóór het opstijgen;

(h) De passagier heeft zich tijdens een eerdere vlucht onbetamelijk gedragen en Air Europa heeft reden om aan te nemen dat dergelijk gedrag zich kan herhalen;

(i) de passagier heeft geweigerd zich te onderwerpen aan persoonlijke beveiligingscontrole of bagagecontrole, zoals bepaald in de Artikelen 8/5 en 13/6, of de passagier heeft geweigerd zijn/haar identiteit naar behoren te bewijzen;

(j) De passagier heeft de ticketprijs, belastingen, heffingen of toepasselijke toeslagen niet betaald;

(k) De passagier lijkt geen geldige reisdocumenten te hebben, probeert een land binnen te komen waar hij/zij alleen op doorreis kan zijn of waarvoor hij/zij geen geldige reisdocumenten heeft, heeft zijn/haar reisdocumenten tijdens de vlucht vernietigd of weigert ze aan het cabinepersoneel of grondpersoneel te presenteren op zijn verzoek en/of heeft verlopen documenten die niet voldoen aan de huidige nationale of internationale eisen of voorschriften of die vals zijn, hetzij door identiteitsdiefstal of vervalsing van documenten;

(l) Het getoonde vliegticket:

   (i) Is illegaal verkregen of gekocht van een bedrijf dat niet Air Europa of een van haar Erkende agenten is; of

   (ii) Er is informatie dat het een verloren of gestolen ticket is, of

   (iii) Het is een vals ticket; of

   (iv) Heeft een vluchtcoupon die is aangepast door iemand die noch Air Europa noch een van haar Erkende agenten is, of beschadigd is.

(m) De passagier heeft niet voldaan aan de vereisten van Artikel 3/3 met betrekking tot de volgorde en het gebruik van de coupon;

(n) Op het moment van inchecken van bagage of aan boord vraagt de passagier de vervoerder om speciale assistentie die niet eerder was aangevraagd en bevestigd;

(o) De passagier heeft de toepasselijke instructies en bepalingen met betrekking tot veiligheidskwesties niet nageleefd;

(p) Op het moment dat het vliegticket wordt gepresenteerd, kan de passagier niet bewijzen dat hij/zij de persoon is van wie de naam voorkomt in het vak 'Naam passagier';

In gevallen (k), (l), (m) en (p) behoudt Air Europa zich het recht voor om het ticket van de passagier te behouden.

2. Speciale assistentie

(a) De acceptatie van het vervoer van niet-begeleide minderjarigen, personen met een functionele beperking, zwangere vrouwen, zieke personen of andere personen die hulp nodig hebben, is onderworpen aan voorafgaande overeenkomsten met Air Europa, waarbij indien nodig het overeenkomstige formulier wordt ondertekend. Passagiers met beperkte mobiliteit die op het moment van aankoop van het ticket Air Europa op de hoogte hebben gebracht van hun speciale verzoek dat zij aan het bedrijf wensen te doen en de acceptatie van Air Europa hebben verkregen, zullen het vervoer niet worden ontzegd onder een dergelijk speciaal verzoek.

(b) Als de passagier wenst dat Air Europa hem/haar een speciale maaltijd aan boord van zijn vlucht(en) serveert, moet hij/zij dit aanvragen op het moment dat hij/zij een boeking maakt of wijzigt of binnen de door Air Europa aangegeven periode. Anders kan Air Europa niet garanderen dat dergelijk eten beschikbaar is aan boord van de overeenkomstige vlucht(en). Vanwege operationele omstandigheden is het misschien niet mogelijk om speciale maaltijden te nuttigen, in welk geval we geen verantwoordelijkheid nemen voor de passagier.

(c) Passagiers met gezondheidsproblemen wordt geadviseerd een arts te raadplegen alvorens een vliegreis te maken, met name in het geval van langeafstandsreizen, en alle passende voorzorgsmaatregelen te nemen.

Als passagiers enkel tijdens het inchecken van bagage in het kader van de bijzondere voorwaarden genoemd in secties (a) of (b) van punt 2 een speciaal verzoek doen, aanvaardt Air Europa geen verantwoordelijkheid als ze niet aan dit verzoek voldoet of kan voldoen, en behoudt ze zich het recht voor om het instappen te weigeren volgens de voorwaarden van sectie 1 (n) van dit Artikel. 

1. Toegestane bagage

Passagiers mogen gratis bagage vervoeren volgens de beperkingen en voorwaarden in deze Vervoersvoorwaarden, die ze bij Air Europa kunnen aanvragen, en in de voorwaarden van het tarief toegepast door Air Europa, op voorwaarde dat de voorwaarden van het tarief een franchise omvatten, in welk geval de algemene voorwaarden van elke franchise van toepassing zijn.

 

 

2. Extra bagage

Passagiers moeten een toeslag betalen voor het vervoer van bagage dat de toegestane hoeveelheid overschrijdt volgens de tarieven die worden toegepast door Air Europa, verkrijgbaar bij Air Europa of haar Erkende agenten.

 

 

3. Voorwerpen die niet als bagage worden geaccepteerd

Passagiers mogen niet in hun bagage opnemen:

(a) Objecten die de veiligheid van het vliegtuig, van personen of van goederen aan boord van het vliegtuig of van het milieu in gevaar kunnen brengen, zoals gespecificeerd in de voorschriften voor gevaarlijke goederen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), in de voorschriften van de International Air Transport Association (IATA) en de Air Europa-voorschriften die van toepassing zijn op passagiers (desgevraagd kan Air Europa hierover meer informatie verstrekken);

 

(b) objecten die verboden zijn door de toepasselijke wet- of regelgeving van het land van waaruit of waarnaar wordt gevlogen;

 

(c) objecten waarvan het vervoer door Air Europa als redelijk ongepast wordt beschouwd omdat ze gevaarlijk of onveilig zijn vanwege hun gewicht, grootte, vorm of karakter, of die breekbaar of bederfelijk zijn, rekening houdend met, onder andere, het type vliegtuig dat wordt gebruikt. Op verzoek kan Air Europa informatie verstrekken over objecten die niet worden geaccepteerd.

 

(d) Vervoer als bagage van vuurwapens en munitie die niet voor jacht of voor sportieve doeleinden mogen worden gebruikt is verboden. Vuurwapens en munitie die voor de jacht worden gebruikt kunnen als ingecheckte bagage worden geaccepteerd als ze ongeladen zijn, de veiligheidspal is geplaatst is en ze goed zijn verpakt. Het transport van munitie is onderworpen aan de ICAO- en IATA-voorschriften voor gevaarlijke goederen, zoals gespecificeerd in de vorige paragraaf (a);

 

(e) Wapens zoals antieke vuurwapens, zwaarden, dolken en soortgelijke voorwerpen kunnen volgens de Air Europa-criteria als ingecheckte bagage worden geaccepteerd, maar mogen niet in de passagierscabine van het vliegtuig worden vervoerd.

 

(f) Breekbare of bederfelijke voorwerpen, geld, valuta, sieraden, kunstwerken, edele metalen, zilverwerk, titels of andere kostbaarheden, dure kleding, optische en/of elektronische apparaten, camera's, muziekinstrumenten, dozen met hulpmiddelen, apparaten in bruine en witte lijn (*), zakelijke documenten, verhandelbare waardepapieren, paspoorten en andere documenten, stalen en aandelen, evenals waardevolle spullen;

 

(*) OPMERKING: De bruine lijncategorie omvat bijvoorbeeld televisies, audio, videospelers, stereo, dvd-speler, thuisbioscoop, mobiele telefonie, videogames, personal computers, fotocamera's, videocamera's en printers. De witte lijn omvat bijvoorbeeld huishoudelijke kachels, ovens, wasmachines, vaatwassers, koelkasten, afzuigkappen, drogers, kachels, airconditioners en keukenrobots.

 

(g) Levende dieren, behalve huisdieren en in overeenstemming met de toepassing tot op heden van de bepalingen opgenomen in sectie 10 van dit Artikel.

 

Als, hoewel verboden, een van de items genoemd in subrubrieken (a) tot (f) van dit punt in de bagage van de passagier zit, aanvaardt Air Europa geen verantwoordelijkheid voor verlies of schade aan die objecten die niet is opgenomen in de huidige bepalingen van de aansprakelijkheidsregeling van Air Europa, zoals gedefinieerd in Artikel 15. 

 

 

4. Recht om vervoer te weigeren

(a) Als Air Europa op een instap- of tussenpunt een van de in sectie 3 beschreven objecten ontdekt als verboden voor vervoer als bagage, kan het weigeren het te vervoeren.

 

(b) Air Europa kan weigeren om als bagage elk object te vervoeren dat het redelijkerwijs niet geschikt acht om te worden vervoerd vanwege zijn grootte, vorm, gewicht, inhoud en karakter, om veiligheids- of operationele redenen of voor het comfort van andere passagiers. Op verzoek kan Air Europa informatie verstrekken over objecten die niet worden geaccepteerd.

 

(c) Air Europa kan weigeren bagage voor vervoer te accepteren, tenzij deze, volgens haar redelijke oordeel, correct en veilig is verpakt in geschikte houders. Op verzoek kan Air Europa informatie verstrekken over verpakkingen en houders die niet worden geaccepteerd.

 

(d) Air Europa kan weigeren als ingecheckte bagage te vervoeren wanneer het tarief dat van toepassing is op het ticket geen franchise omvat. In deze gevallen moeten, om vervoer te autoriseren, de overeenkomstige kosten worden betaald als extra bagage die openbaar beschikbaar zijn voor de passagier

 

 

5. Registratierecht

Om veiligheidsredenen kan Air Europa passagiers vragen om hun persoon of hun bagage te laten doorzoeken of onderzoeken. Als de passagier niet aanwezig is, kan zijn/haar bagage worden doorzocht om te bepalen of deze een van de in sectie 3 beschreven objecten bevat als een vuurwapen, munitie of ander type wapen dat niet aan Air Europa is bekendgemaakt. Als de passagier niet bereid is om aan deze eis te voldoen, kan Air Europa weigeren de passagier en zijn/haar bagage te vervoeren. In het geval dat de registratie of een ander type onderzoek schade veroorzaakt aan de passagier of zijn/haar bagage, is Air Europa daar niet voor verantwoordelijk, tenzij de schade te wijten is aan een fout of nalatigheid van haar kant.

 

 

6. Ingecheckte bagage

(a) Op het moment van levering aan Air Europa van de bagage die de passagier wenst in te checken, neemt Air Europa de voogdij over en geeft een bagage-identificatielabel af voor elk stuk ingecheckte bagage.

 

(b) Ingecheckte bagage moet de naam van de passagier of een andere persoonlijke identificatie bevatten.

 

(c) Ingecheckte bagage zal worden vervoerd in hetzelfde vliegtuig waarin de passagier reist, behalve in uitzonderlijke omstandigheden waarin bagage om operationele of veiligheidsredenen afzonderlijk moet worden vervoerd. In dit geval is Air Europa verantwoordelijk voor het overhandigen van de bagage, zonder hulp van buitenaf, aan de passagier, tenzij de toepasselijke wet vereist dat de passagier aanwezig is bij de douane.

 

(d) Ongeacht de maximale limiet die in de franchise is toegestaan of de extra bagage die wordt vervoerd, bedraagt de maximaal toegestane grootte per stuk 158 cm (62 inch), met optelling van lengte + breedte + hoogte van elk (behalve uitzonderingen op bepaalde speciale bagage). Het maximale gewicht per stuk is 32 kg (70 lb).

 

(e) Er kan een toeslag in rekening worden gebracht voor bepaalde ingecheckte bagage die als bijzonder of afwijkend wordt beschouwd, waarvan het bedrag kan worden geraadpleegd op: bagage

 

 

7. Niet-ingecheckte bagage

(a) Air Europa mag de maximale afmetingen en/of het gewicht van de bagage die passagiers in het vliegtuig vervoeren specificeren en/of de hoeveelheid bagage beperken; momenteel gelden de beperkingen van een maximumgewicht van 10 kg en afmetingen die niet groter mogen zijn dan 55 cm lang x 35 cm breed x 25 cm hoog. (of dat de som van de lengte, breedte en hoogte niet groter is dan 115 cm). Als Air Europa dat niet doet, moet de bagage die de passagier in het vliegtuig vervoert onder de stoel voor hem/haar of in een gesloten opbergvak in de cabine van het vliegtuig passen. Als de bagage van de passagier niet op deze manier kan worden opgeslagen of als het gewicht te zwaar is of om welke reden dan ook als gevaarlijk wordt beschouwd, moet ze als ingecheckte bagage worden vervoerd. Dergelijke bagage kan op elk moment worden ingecheckt voordat de vlucht vertrekt.

 

(b) Objecten die niet in het ruim van het vliegtuig kunnen worden vervoerd (zoals muziekinstrumenten en soortgelijke objecten) en niet voldoen aan de vereisten van punt (a) worden alleen geaccepteerd voor vervoer in de passagiersruimte als de passagier eerder Air Europa op de hoogte heeft gebracht en de onderneming toestemming hiervoor heeft verleend. De passagier moet waarschijnlijk een toeslag betalen voor deze service.

 

 

8. Verklaring van overwaarde en tarieven

Beschikbaar, behalve bepaalde waardevolle items.

 

 

 

9. Afhalen en afleveren van ingecheckte bagage

(a) In overeenstemming met sectie 6 (c) moeten passagiers hun bagage ophalen zodra ze beschikbaar is op de bestemming of tussenstop. In het geval dat de passagier zijn/haar bagage niet binnen een redelijke termijn ophaalt, kan Air Europa een redelijk bedrag als borg in rekening brengen. Als de bagage na drie (3) maanden vanaf het moment dat ze beschikbaar is niet wordt opgeëist, kan Air Europa erover beschikken zonder verantwoordelijkheid voor de passagier op zich te nemen.

(b) Alleen de houder van de voucher en het bagage-identificatielabel is bevoegd om de ingecheckte bagage op te halen.

(c) Als een persoon die aanspraak maakt op de bagage niet in staat is om de bagagebon te tonen en zich te identificeren door middel van de bijbehorende identiteitskaart, zal Air Europa de bagage alleen aan genoemde persoon afleveren op voorwaarde dat hij/zij, tot volledige tevredenheid van Air Europa, het recht erkent om ze af te halen. Op verzoek van Air Europa moet die persoon voldoende dekking bieden om eventuele verliezen, schade of kosten die het bedrijf als gevolg van die levering kan oplopen, te compenseren.

(d) De passagier machtigt de Vervoerder om, in geval van verlies van zijn bagage, zelf of door derden de nodige opzoekingen te doen om de houder terug te vinden, met behulp van voorwerpen of elementen die zowel binnen als buiten de bagage aanwezig zijn, en met respect voor de vertrouwelijkheid van de verkregen persoonsgegevens.

 

 

10. Dieren

Als Air Europa ermee instemt dieren te vervoeren, is hun vervoer onderworpen aan de volgende voorwaarden:

(a) Passagiers moeten ervoor zorgen dat dieren zoals honden, katten, gedomesticeerde vogels en andere huisdieren naar behoren worden gekooid en beschikken over geldige gezondheids- en vaccinatiecertificaten, inreisvergunningen en andere documenten vereist door de landen van binnenkomst of doorvoer; indien de vereiste documenten niet worden overgelegd, zal het vervoer van deze dieren niet worden geaccepteerd. Dit vervoer kan onderworpen zijn aan de aanvullende voorwaarden gespecificeerd door Air Europa en die beschikbaar zijn op aanvraag;

 

(b) Als ze als bagage worden geaccepteerd, worden de dieren samen met hun kooi en hun voedsel niet opgenomen in de bagagevrijstelling van de passagier, maar vormen ze extra bagage waarvoor de passagier de toepasselijke vergoeding moet betalen;

 

(c) Hulpdieren die passagiers met beperkte mobiliteit vergezellen, worden samen met hun kooi kosteloos vervoerd en opgenomen in de normale bagagevrijstelling in overeenstemming met de door Air Europa gespecificeerde voorwaarden, die beschikbaar zijn op aanvraag;

 

(d) Wanneer het vervoer niet onder de verantwoordelijkheidsregels van het Toepasselijk recht valt, is Air Europa niet aansprakelijk voor letsel of verlies, ziekte of overlijden van een dier dat werd geaccepteerd voor vervoer, tenzij de onderneming nalatig is geweest.

 

(e) Air Europa aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor dieren die niet over alle uitreis-, inreis-, gezondheids- en andere documenten beschikken die nodig zijn voor de binnenkomst of doorvoer van genoemd dier door een land, staat of gebied. De persoon die het dier draagt moet Air Europa vergoeden voor boetes, kosten, verlies of aansprakelijkheid die Air Europa redelijkerwijs werden opgelegd of heeft opgelopen als gevolg hiervan.

1. Dienstregeling

Voordat Air Europa de boeking van de passagier aanvaardt, wordt de passagier in kennis gesteld van de geplande vertrektijd die op dat moment van kracht is. Dit is de tijd die wordt vermeld op het ticket. Het is mogelijk dat Air Europa, om redenen die buiten haar controle liggen, na het verkrijgen van het ticket de geplande vertrektijd van de vlucht moet wijzigen. In dat geval is het de verantwoordelijkheid van de onderneming om dergelijke wijzigingen mee te delen aan de contactpersoon die is vermeld op de boeking. Als deze wijziging aanzienlijk is in de geplande vluchttijd, biedt Air Europa de volgende opties naar keuze van de passagier

i) een alternatieve vlucht die voor hem/haar acceptabel is; of

ii) de terugbetaling van het ticket, onverminderd andere rechten die eventueel in overeenstemming kunnen zijn met de toepasselijke wetgeving.

2. Annulering, wijziging van reisschema, vertragingen

Als het transport wordt uitgevoerd volgens een charterovereenkomst, worden deze Vervoersvoorwaarden toegepast volgens de voorwaarden die zijn aangegeven, door verwijzing of op een andere manier, in de charterovereenkomst of op het ticket.

(a) Air Europa neemt alle nodige maatregelen om vertragingen bij het vervoer van passagiers en bagage te voorkomen. Bij de toepassing van deze maatregelen en om annulering van een vlucht te voorkomen, kan Air Europa in uitzonderlijke omstandigheden bepalen dat een vlucht in haar naam wordt uitgevoerd door een vervoerder, in overeenstemming met de voorwaarden van Artikel 1, of andere vervoermiddelen ter beschikking stellen.

(b) Onverminderd de bepalingen van het Toepasselijk recht zal Air Europa, als ze een vlucht annuleert, de vlucht niet redelijkerwijs volgens het schema uitvoert, geen passagiers achterlaat op landingsplaatsen of bestemmingen, of ervoor verantwoordelijk is dat passagiers een aansluitende vlucht verliezen waarvoor ze een boeking hadden bevestigd door een enkele Vervoersovereenkomst, naar keuze van de passagiers instaan voor:

(i) passagiers bij de eerste gelegenheid vervoeren op een andere geplande vlucht van Air Europa waar zitplaatsen beschikbaar zijn, zonder extra kosten en, indien nodig, met verlenging van de geldigheid van het ticket; of

(ii) binnen een redelijke termijn de reisroute van passagiers naar de op zijn/haar ticket aangegeven bestemming wijzigen door het luchtvervoer van Air Europa zelf of van een vervoerder, zoals gedefinieerd in Artikel 1, of op een andere manier en onderling overeengekomen transportklasse, zonder extra kosten. Als de prijs van het ticket en de tarieven van de gewijzigde route lager zijn dan de terugbetalingswaarde van het ticket of het toepasselijke deel daarvan, zullen we het verschil terugbetalen; of

(iii) wij zullen de terugbetaling doen in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 10/2.

(c) In overeenstemming met de bepalingen van het Toepasselijk recht, met name de Verordening 261/2004, kan de passagier in geval van annulering of vertraging van zijn/haar vlucht van meer dan twee uur bij de incheckbalie of aan de gate de tekst met zijn/haar rechten opvragen

3. Instapweigering

In overeenstemming met de bepalingen van het Toepasselijk recht, met name de Verordening 261/2004, kan de passagier in geval van een instapweigering bij de incheckbalie of aan de gate de tekst met zijn/haar rechten opvragen.

1. Algemene voorwaarden

 

Air Europa zal elk ongebruikt ticket of een deel daarvan als volgt terugbetalen in overeenstemming met de toepasselijke prijsregels of tarieven:

 

(a) Behalve de bepalingen van dit Artikel vergoedt Air Europa de persoon wiens naam op het ticket staat of de persoon die het heeft betaald tegen overlegging van een voldoende bewijs van die betaling;

 

(b) Als een ticket is betaald door een andere persoon dan degene wiens naam op het ticket staat en als het ticket aangeeft dat er een beperking is voor de terugbetaling, zullen we alleen de persoon vergoeden die het ticket heeft betaald of besteld;

 

(c) Behalve in geval van verlies van het ticket, zijn restituties afhankelijk van de presentatie aan Air Europa van de passagierscoupon en alle ongebruikte vluchtcoupons;

 

(d) Als er een terugbetaling wordt gedaan aan een persoon die een passagierscoupon heeft ingeleverd en alle ongebruikte vliegcoupons zoals bepaald in de vorige subsecties (a) of (b) heeft gebruikt, wordt dit beschouwd als een passende terugbetaling en wordt Air Europa vrijgesteld van alle aansprakelijkheid en verdere terugbetalingsclaims.

 

e) Passagiers hebben recht op terugbetaling van de belastingen die zijn geheven door de regeringen of andere autoriteiten of luchthavenexploitanten die overeenkomen met het ongebruikte deel van het ticket, tenzij ze al zijn betaald of moeten worden betaald aan dergelijke overheden, autoriteiten of luchthavenexploitanten, ondanks dat ze niet zijn benut of gebruikt. Terugbetalingen worden alleen verricht op verzoek van de passagiers door de luchtvaartmaatschappij die het ticket oorspronkelijk heeft afgegeven of door haar agent, indien deze daartoe gemachtigd is.

 

f) Elke terugbetaling, inclusief die van de belastingen bedoeld in sectie e), behalve in geval van onvrijwillige terugbetaling of elke andere terugbetaling waartoe ze verplicht is om redenen die uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de huidige wetgeving, is afhankelijk van de betaling van een heffing, waarvan het bedrag beschikbaar zal zijn voor de passagier bij Air Europa of haar Erkende agenten.

g) Air Europa kan, met inachtneming van de wetgeving die op elk grondgebied van toepassing is, de passagier als alternatief voor terugbetaling de wijziging van de boeking van het ticket of de uitgifte van een voucher of krediet aanbieden, met name wanneer het recht op terugbetaling voortkomt uit buitengewone omstandigheden die buiten de controle van de onderneming liggen, zoals Overmacht of Toevallige omstandigheden.

 

2. Onvrijwillige restituties

 

Indien Air Europa een vlucht annuleert, de vlucht niet redelijkerwijs volgens het schema uitvoert, geen passagiers achterlaat op de landingsplaats of bestemming, of ervoor verantwoordelijk is dat passagiers een aansluitende vlucht verliezen waarvoor ze een boeking hadden bevestigd door een enkele Vervoersovereenkomst, wordt het volgende bedrag terugbetaald:

 

(a) Als geen enkel deel van het ticket is gebruikt, een bedrag gelijk aan de prijs van het ticket dat is betaald;

 

(b) Als een deel van het ticket is gebruikt, een bedrag niet minder dan het verschil tussen de prijs van het betaalde ticket en de toepasselijke prijs voor de reis tussen de punten waarvoor het ticket is gebruikt. Tenzij de vlucht niet langer verband houdt met het reisschema, in welk geval het bedrag van de betaalde ticketprijs wordt terugbetaald.

 

(c) Als de passagier na het afsluiten van de reis niet in staat is om de reis te starten of voort te zetten wegens overlijden, ziekenhuisopname of ziekte waardoor hij het vliegtuig niet kan nemen, op de datum van de vlucht met een maximale marge van 3 dagen voor/na de vlucht (marge uitgebreid tot 20 dagen bij overlijden), wordt de terugbetaling van het ticket, een verandering van datum volgens art. 3.2 (c) en (d) toegestaan.

 

 

3. Vrijwillige restitutie

 

(a) Als passagiers recht hebben op een restitutie om andere redenen dan die vermeld in sectie 2 van dit Artikel, wordt het volgende bedrag terugbetaald:

 

(i) Als geen enkel deel van het ticket is gebruikt, een bedrag gelijk aan de prijs van het betaalde ticket min alle redelijke service- of annuleringskosten;

(ii) Als een deel van het ticket is gebruikt, een bedrag gelijk aan het verschil tussen de prijs van het betaalde ticket en de toepasselijke prijs voor de reis tussen de punten waarvoor het ticket is gebruikt, min alle redelijke service- of annuleringsrechten;

 

(b) De terugbetalingen in deze sectie 3 zijn niet van toepassing wanneer een overheidsvereiste of regelgeving van Air Europa ze uitsluit, wanneer het tickettarief met medeweten van de passagier aangeeft dat het geen annuleringen of terugbetaling toestaat, of indien het ticket de opmerking 'ZONDER TERUGBETALING' of 'GEEN TERUGBETALING' bevat.

 

 

4. Terugbetaling van verloren of gestolen tickets

 

Als het ticket of een deel daarvan verloren is geraakt of werd gestolen, zal het bedrag zodra mogelijk na het verstrijken van de geldigheidsperiode van het ticket worden terugbetaald aan de passagier indien hij/zij aan Air Europa een bevredigend bewijs van het verlies of de diefstal overlegt en een redelijke vergoeding voor administratieve kosten betaalt, op voorwaarde dat:

 

(a) Het verloren of gestolen ticket, of een deel daarvan, niet eerder is gebruikt, terugbetaald of vervangen;

 

(b) De persoon aan wie de terugbetaling is gedaan ermee instemt om, zoals voorgeschreven door Air Europa, het terugbetaalde bedrag terug te geven in geval van fraude en voor het bedrag waarin het verloren of gestolen ticket, of een deel daarvan, is gebruikt.

 

(c) Als Air Europa of zijn Erkende agent het ticket of een deel ervan verliest, is het verlies de verantwoordelijkheid van Air Europa.

 

 

5. Recht om terugbetaling te weigeren

 

Air Europa kan weigeren een terugbetaling te verwerken:

 

(a) Wanneer het verzoek wordt gedaan nadat de geldigheid van het ticket is verlopen;

 

(b) Voor een ticket dat is overhandigd aan Air Europa of aan overheidsfunctionarissen van een land, als bewijs van de intentie om het grondgebied van dat land te verlaten, tenzij de passagier tot onze tevredenheid aantoont dat hij/zij toestemming heeft om in het land te blijven of het te verlaten op de vlucht van een vervoerder, overeenkomstig Artikel 1, of met enig ander vervoermiddel;

 

(c) Als de passagier niet is toegelaten door de lokale autoriteiten op zijn plaats van bestemming of op een tussenliggend punt en bijgevolg is teruggebracht naar zijn instappunt of naar een ander punt;

 

(d) In geval van een gestolen of vals ticket;

 

(e) Als de passagier een terugbetaling claimt in een valuta die niet de betaalvaluta is;

 

(f) Als het tarief van het ticket aangeeft dat het geen annulering of terugbetaling toestaat of de opmerking 'ZONDER TERUGBETALING' of 'GEEN TERUGBETALING' draagt;

 

(g) In de gevallen bepaald in de Artikelen 11.1 en 11.2.

 

(h) Indien de passagier niet voldoet aan de bepalingen van Artikel 13.2.

 

 

6. Valuta

 

(a) Volgens het Toepasselijk recht behoudt Air Europa zich het recht voor om op dezelfde manier en in dezelfde valuta een terugbetaling uit te voeren.

 

(b) Als Air Europa een terugbetaling accepteert in een andere valuta die niet de valuta van betaling is, wordt deze terugbetaling uitgevoerd tegen de wisselkoers(en) en onder de door Air Europa vastgestelde voorwaarden.

 

 

7. Wie betaalt het ticket terug

 

Terugbetalingen worden alleen verricht op verzoek van de passagiers door de luchtvaartmaatschappij die het ticket oorspronkelijk heeft afgegeven of door haar agent, indien deze daartoe gemachtigd is.

1. Indien, volgens onze redelijke criteria, het gedrag van passagiers aan boord de veiligheid van het vliegtuig of die van een persoon of eigendom aan boord in gevaar brengt, het vervullen van de functies van de bemanning belemmert of niet strookt met de instructies van de bemanning, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de instructies met betrekking tot het verbod op roken of de consumptie van alcohol of drugs, of indien dergelijk gedrag hinder, ongemak, schade of letsel van passagiers, bemanning of eigendom veroorzaakt, kan Air Europa de maatregelen nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om de continuïteit van dergelijk gedrag te voorkomen, inclusief dwangmaatregelen. Passagiers kunnen op elk moment gevraagd worden van boord te gaan, vervoer op andere vluchten worden geweigerd en juridische stappen kunnen tegen hen worden ingesteld wegens inbreuken aan boord van het vliegtuig.

 

2. De passagier vrijwaart Air Europa voor alle kosten die zijn gemaakt voor ongepast gedrag aan boord van het vliegtuig of op de luchthaven. Als een omleiding naar een ongeplande locatie noodzakelijk is vanwege het gedrag van de passagier, kan de oplossing van de kwestie de overdracht van de passagier aan de beveiligingsagenten of wettelijke autoriteit op het punt van omleiding inhouden;

 

3. Als de bemanning als gevolg van het gedrag van de passagier heeft besloten het vliegtuig om te leiden met het oog op het uitstappen, moet de passagier alle gemaakte kosten en uitgaven aan Air Europa betalen, ongeacht hun aard, als resultaat of als gevolg van die omleiding. Als de passagier enige vorm van schade veroorzaakt of zijn acties veroorzaken dat Air Europa kosten maakt, zal Air Europa hem/haar aansprakelijk stellen voor de gemaakte kosten, schade of andere aansprakelijkheid. Air Europa kan van de passagier de kosten die als gevolg van deze bepalingen zijn gemaakt opeisen en overwegen om juridische stappen te nemen bij de bevoegde rechtbanken.

 

4. Om veiligheidsredenen zal Air Europa het gebruik van elektronische apparatuur aan boord van het vliegtuig verbieden of beperken, inclusief, maar niet beperkt tot, mobiele telefoons, laptops, draagbare recorders, cd-spelers, draagbare radio's, elektronische spellen of zendapparatuur, radiogestuurd speelgoed en walkietalkies. Het gebruik van gehoorapparaten en pacemakers is toegestaan.

 

5. Het is passagiers verboden om alcoholische dranken te consumeren op Air Europa-vluchten wanneer alcohol is verstrekt door passagiers of andere derde partijen.

 

6. Teneinde de persoonsgegevens en het recht op privacy van passagiers en personeel van de maatschappij en zijn agenten te beschermen, ongeacht of het hun recht op eer, privacy of afbeelding betreft, is het niet toegestaan om foto's, video's te maken en/of gesprekken op te nemen zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van zowel de passagier als het personeel van de maatschappij en de betrokken agenten. Eveneens is de verspreiding of distributie, inclusief op sociale netwerken, van de bovengenoemde foto's, video's of audio, zowel in de openbare als in de privésfeer, niet toegestaan.

1. In het geval dat u een andere dienst koopt dan luchtvervoer die wordt gepromoot via de website van Air Europa, formaliseert u een contract met een derde partij. Voor dit contract gelden dus de algemene voorwaarden die zijn opgesteld door de derde partij, die de exclusieve verantwoordelijkheid voor levering van de genoemde dienst op zich neemt.

2. In het geval dat u een verzekering afsluit via de website van Air Europa, gelden hiervoor de algemene voorwaarden die door de verzekeraar zijn opgesteld. U moet dan contact met hem opnemen voor alle kwesties die verband houden met de genoemde dienst.

3. In het geval dat u de diensten van Air Europa Holidays boekt, formaliseert u een contract met een derde partij. Air Europa Líneas Aéreas S.A.U. is dus niet verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van dergelijke diensten waarvoor, indien van toepassing, de voorwaarden gelden die voor dit doel op haar website zijn vastgelegd en die u kunt vinden op de volgende link: https://holidays.aireuropa.com/byl/aviso-legal/

4. In het geval van insolventie van de entiteit die verantwoordelijk is voor het aanbieden van de diensten van Air Europa Holidays is Air Europa Líneas Aéreas S.A.U. niet aansprakelijk. In dit geval geldt de garantie van deze entiteit volgens de bepalingen van het Spaans Koninklijk Wetsbesluit 1/2007 van 16 november en Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen.

1. Algemene voorwaarden

(a) Passagiers zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle reisdocumenten en alle visa die nodig zijn om te voldoen aan alle wetten, voorschriften, verordeningen, bepalingen en reisvereisten en visa of vergunningen die van toepassing zijn in staten of landen naar waar, van waaruit of waardoor ze vliegen; Alle passagiers, inclusief passagiers op doorreis, moeten voldoen aan de vereisten van staten of landen met betrekking tot immigratie en grenscontrole.

(b) Air Europa is niet aansprakelijk voor de gevolgen voor passagiers die voortvloeien uit het niet verkrijgen van genoemde documenten of visa of van de schending van de vereisten vermeld in de vorige subrubriek (a).

2. Reisdocumenten

(a) Voor de reis moeten passagiers op verzoek van Air Europa alle vertrek-, binnenkomst-, doorreis-, gezondheids- en andere documenten overleggen die vereist zijn door wetten, voorschriften, verordeningen, bepalingen of andere vereisten van de betrokken staten of landen, en ze staan Air Europa toe kopieën te maken of te bewaren.

(b) Air Europa behoudt zich het recht voor om vervoer te weigeren als passagiers niet aan de vereisten in de voorgaande paragrafen hebben voldaan of als reisdocumenten niet in orde lijken te zijn.

3. Weigering van toegang

Passagiers aan wie de toegang tot een staat of grondgebied wordt geweigerd, zijn verantwoordelijk voor het betalen van een boete of heffing die deze staat of grondgebied aan Air Europa toerekent en de transportkosten vanuit die staat of dat grondgebied. De prijs van het ticket voor vervoer naar het punt waar passagiers de toegang is geweigerd, wordt niet terugbetaald door Air Europa.

4. De passagier is verantwoordelijk voor de betaling van boetes, aanhoudingskosten enz.

Als Air Europa verplicht is om een boete of sanctie te betalen of te storten of als ze kosten moet maken als gevolg van de niet-naleving, vrijwillig of onvrijwillig, door de passagier van de wetten, voorschriften, verordeningen, bepalingen of andere vereisten van de staten of territoria, of de niet-presentatie van de vereiste documenten, moet de passagier Air Europa op verzoek van laatstgenoemde het betaalde of gestorte bedrag en de om die reden gemaakte kosten terugbetalen. Air Europa kan op die betaling of kosten de waarde van een ongebruikt passagiersvervoerticket of een terugbetaling ten gunste van de passagier in ons bezit toepassen.

5. Douane-inspectie

Indien nodig moeten passagiers aanwezig zijn bij de inspectie van hun al dan niet ingecheckte bagage door douaneambtenaren of andere overheidsfunctionarissen. Air Europa is niet verantwoordelijk voor het verlies of de kosten die voortvloeien uit de inspectie of het niet naleven van deze vereisten door de passagier.

6. Veiligheidsinspectie

Passagiers en/of hun bagage moeten alle veiligheidscontroles ondergaan die worden uitgevoerd door overheidsfunctionarissen, luchthavenautoriteiten en alle betrokken vervoerders, of door Air Europa, zoals vastgesteld in Artikel 1.

7. Overdracht van persoonlijke gegevens aan autoriteiten

Passagiers accepteren uitdrukkelijk de overdracht van persoonlijke gegevens die worden verstrekt om hun vlucht te reserveren aan de autoriteiten van de landen van de EER-lidstaten, evenals andere landen die dit wettelijk verplicht hebben.

Met het oog op het Toepasselijk recht wordt het vervoer dat moet worden uitgevoerd door verschillende opeenvolgende vervoerders onder hetzelfde ticket of een ticket met aansluiting beschouwd als een enkele operatie. Er wordt aangenomen dat elke vervoerder alleen verantwoordelijk is voor het eigen vervoer. Er moet echter wel rekening worden gehouden met de bepalingen van Artikel 15.1.c (i).

1. Algemene overwegingen

 

De aansprakelijkheid van Air Europa en de aansprakelijkheid van een vervoerder worden bepaald door de vervoersvoorwaarden van de uitgevende vervoerder, tenzij anders vermeld in overeenstemming met artikel 1.

Voor Air Europa wordt aansprakelijkheid als volgt gedefinieerd:

 

(a) Vervoer is onderworpen aan de regels en beperkingen met betrekking tot de aansprakelijkheid die is vastgelegd door het Toepasselijk recht.

 

(b) Behalve voor een openbare en sociale verzekering, of soortgelijke instanties, of een gesubrogeerde partij in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, stemt Air Europa ermee in af te zien van enige beperking van aansprakelijkheid in geval van overlijden, letsel of persoonlijke schade opgelopen door een passagier, indien het ongeval, in overeenstemming met het Toepasselijk recht, plaatsvond aan boord van het vliegtuig of tijdens het in- of uitstappen zoals voorgeschreven door het Toepasselijk recht.

 

(c) Voor zover het voorgaande niet in strijd is met de inhoud van deze Vervoersvoorwaarden en niettegenstaande de bepalingen van de huidige wetgeving:

(i) Met betrekking tot ingecheckte bagage hebben passagiers het recht om actie te ondernemen tegen de eerste en laatste vervoerder met betrekking tot de luchtreis of tot een andere vervoerder die een deel van de tussenliggende vlucht exploiteert en er is aangetoond dat deze schade, vernietiging of vertraging van de genoemde bagage daar plaatsvond;

(ii) De aansprakelijkheid is beperkt tot de getoonde schade en in geen geval is Air Europa aansprakelijk voor indirecte schade, evenals enige vorm van schade zonder vergoedend karakter;

(iii) Air Europa is niet verantwoordelijk voor enige schade die voortvloeit uit de naleving van de wetten, overheidsvoorschriften, verordeningen of vereisten, of door inbreuk daarop door de passagier;

(iv) Air Europa is niet verantwoordelijk voor schade die betrekking heeft op niet-ingechechte bagage, tenzij ze te wijten is aan onze nalatigheid volgens het bewijsmateriaal dat door de passagier is overgelegd;

(v) Air Europa is niet aansprakelijk voor ziekte, letsel of handicap, met inbegrip van overlijden, die kan worden toegeschreven aan de fysieke of mentale toestand van de passagier of door de verergering van die toestand;

(vi) De Vervoersovereenkomst, inclusief deze Vervoersvoorwaarden en uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid, is van toepassing op Erkende agenten van Air Europa, ambtenaren, werknemers en vertegenwoordigers, in dezelfde mate als ze van toepassing is op Air Europa . Het bedrag dat kan worden teruggevorderd van Air Europa en de Agenten, werknemers, vertegenwoordigers en gemachtigde personen mag niet hoger zijn dan het bedrag dat overeenkomt met de verantwoordelijkheid van Air Europa, indien van toepassing;

(vii) Elke verantwoordelijkheid die Air Europa heeft voor enige nalatigheid van de passagier die de schade veroorzaakt of ertoe bijdraagt, wordt verminderd of zelfs vrijgesteld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;

(viii) Geen van deze Vervoersvoorwaarden maakt enige uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid van Air Europa ongeldig, in overeenstemming met het Toepasselijk recht.

 

 

2. Bepalingen die van toepassing zijn op zowel internationale als binnenlandse vluchten

 

(a) Lichamelijk letsel:

 

(b) In overeenstemming met het Toepasselijk recht is Air Europa aansprakelijk in geval van overlijden, letsel of persoonlijke schade opgelopen door een passagier, indien het ongeval, in overeenstemming met het Toepasselijk recht, plaatsvond aan boord van het vliegtuig of tijdens het in- of uitstappen zoals voorgeschreven door het Toepasselijk recht, en onder voorbehoud van de uitsluitingen van aansprakelijkheid van Air Europa die hierna worden beschreven;

(ii) De aansprakelijkheid van Air Europa kan echter worden verminderd of zelfs vrijgesteld voor de geleden schade, als de onderneming het volgende aantoont:

 • het overlijden of letsel was te wijten aan de gezondheidstoestand, lichamelijk of geestelijk, van de passagier die bestond vóór de instapactiviteiten; of
 • de schade, volgens de subrubrieken (a) (i) van deze sectie, werd veroorzaakt of bevorderd door nalatigheid van de passagier of door zijn/haar gezondheidstoestand voorafgaand aan het instappen.

(iii) Er is geen economische limiet vastgesteld voor aansprakelijkheid in geval van letsel of overlijden van de passagier. Voor schadevergoedingen tot 128.821 SDR (ongeveer 159.042 euro) kan de luchtvaartmaatschappij geen claims voor schadevergoeding betwisten. Boven dat bedrag kan de luchtvaartmaatschappij een claim alleen betwisten als ze kan aantonen dat er geen sprake is van nalatigheid of verzuim, of dat de schade uitsluitend te wijten is aan de schuld of nalatigheid van een derde.

(iv) Terug te vorderen bedrag voor schade:

 • Het terug te vorderen bedrag dekt de vergoeding van de schade, zoals bepaald in een minnelijke schikking, volgens het advies van een deskundige of een bevoegde rechtbank;
 • Air Europa vergoedt de passagier alleen voor de terug te vorderen schadevergoeding en voor het gedeelte dat hoger is dan een betaling ontvangen van een openbare sociale verzekeringsinstantie of van een andere soortgelijke instelling.

(v) Air Europa behoudt zich alle rechten voor om in beroep te gaan tegen derden, inclusief, zonder beperking, rechten van uitkering en schadevergoeding;

(vi) In geval van overlijden of letsel als gevolg van een vliegtuigongeluk zal, overeenkomstig het Toepasselijk recht, sectie 2 (a) (i) van dit Artikel, aan de juist geïdentificeerde persoon (personen) die recht heeft (hebben) op schadevergoeding een voorschot worden aangeboden om de onmiddellijke behoeften te dekken. In geval van overlijden mag een dergelijk voorschot niet lager zijn dan het equivalent in EURO van 16.000 SDR (ongeveer 19.754 euro) per passagier. In overeenstemming met het huidige Toepasselijke recht wordt het voorschot betaald binnen vijftien (15) dagen na verificatie van de identiteit(en) van de persoon (personen) die recht heeft (hebben) op schadevergoeding en is het aftrekbaar van het definitieve te betalen bedrag wegens aansprakelijkheid volgens deze sectie (a).

 

(b) Vertraging:

 

(i) Kenmerken van vergoedbare schade:

 • De vertraging als zodanig is geen reden voor schade: alleen directe schade is vergoedbaar, met uitsluiting van indirecte schade of enige vorm van schade zonder vergoedend karakter;
 • Passagiers moeten de schade die door de vertraging is veroorzaakt kunnen aantonen;

(ii) Reikwijdte van de aansprakelijkheid:

 • Air Europa is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een vertraging als de onderneming aantoont dat ze alle nodige maatregelen heeft genomen om dit te voorkomen of dat het onmogelijk was dergelijke maatregelen te nemen;
 • Air Europa is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een vertraging veroorzaakt door passagiers of waaraan passagiers hebben bijgedragen;

(iii) Reikwijdte van de schadevergoeding:

 • Het bedrag van de vergoeding wordt bepaald door de schade volgens het bewijsmateriaal dat door de passagier wordt gepresenteerd en valt onder de beperkingen van het Toepasselijk recht (tot 5.346 SDR - ongeveer 6.600 euro)
 • In geval van vertraagde aflevering van ingecheckte bagage kan Air Europa passagiers door middel van een forfaitair bedrag compenseren voor hun behoeften als gevolg van de vertraging wanneer deze zich voordoet buiten de plaats waar de passagiers momenteel verblijven.

 

(c) Bagage:

 

(i) Uitsluitingen van aansprakelijkheid:

 • Air Europa is niet aansprakelijk voor bagageschade als deze wordt veroorzaakt door de inhoud ervan. Als het bezit van de passagier letsel veroorzaakt aan een andere persoon of schade toebrengt aan het eigendom van een andere persoon of het eigendom van Air Europa, moet de passagier Air Europa vergoeden voor alle geleden verliezen en voor kosten die zijn gemaakt door Air Europa als gevolg daarvan;
 • Air Europa aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het vervoer van objecten die niet als bagage worden geaccepteerd, in overeenstemming met Artikel 8.3.
 • Air Europa aanvaardt geen enkele andere verantwoordelijkheid dan hetgeen is beschreven in de bepalingen van de volgende subruriek ii).

(iii) Omvang van de schadevergoeding:

 • Vertraagde bagage: In geval van vertraagde bagage is Air Europa aansprakelijk voor de schade, op voorwaarde dat ze niet alle redelijke maatregelen heeft genomen om de schade te voorkomen of dergelijke maatregelen niet heeft kunnen nemen. De verantwoordelijkheid voor vertraagde bagage is beperkt tot 1.288 SDR (ongeveer 1.590 euro).
 • Vernietiging, verlies of beschadiging van bagage: Air Europa is verantwoordelijk voor vernietiging, verlies of beschadiging van bagage tot een bedrag van 1.288 SDR (ongeveer 1.590 euro). Met betrekking tot ingecheckte bagage is ze aansprakelijk, zelfs wanneer ze is vrijgesteld van schuld, tenzij de bagage al beschadigd was. Met betrekking tot niet-ingecheckte bagage is de luchtvaartmaatschappij alleen verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door haar schuld.

 

 

3. Platform voor online geschillenbeslechting

 

In overeenstemming met Verordening (EU) nr. 524/2013 informeert Air Europa over het bestaan van een Europees platform voor online geschillenbeslechting, dat de buitengerechtelijke beslechting van dergelijke geschillen vergemakkelijkt voor contracten die online worden afgesloten tussen passagiers en de luchtvaartmaatschappij. Dit platform is toegankelijk via de volgende website: http://ec.europa.eu/odr.

 

Air Europa neemt momenteel niet deel aan dit programma en werkt niet samen met een entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting op het gebied van consumptie, tenzij ze ertoe verplicht wordt volgens de huidige voorschriften van een EU-lidstaat.

1. Kennisgeving bagageclaim

(a) De aanvaarding van de bagage door de persoon die het bagage-identificatielabel houdt op het moment van aflevering zonder enige klacht is voldoende bewijs dat de bagage in goede staat en in overeenstemming met de Vervoersovereenkomst is afgeleverd, tenzij de passagier anders bewijst.

(b) In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving wordt geen actie ondernomen voor schade, zelfs indien gegrond, met betrekking tot ingecheckte bagage, tenzij de passagier een klacht indient bij Air Europa. Als de passagier een claim wil indienen of een actie wil starten met betrekking tot de schade aan ingecheckte bagage, moet hij/zij Air Europa of de Vervoerder hiervan op de hoogte stellen, in overeenstemming met Artikel 1, zodra hij/zij de schade ontdekt en uiterlijk binnen zeven (7) dagen, of in geval van vertraging, eenentwintig (21) dagen vanaf de datum waarop de bagage ter beschikking werd gesteld. Als binnen de hierboven aangegeven periodes geen claim van de getroffen passagier wordt ontvangen, verliest hij/zij zijn recht op gerechtelijke stappen.

(c) Zodra Air Europa een claim voor verlies of schade ontvangt, zal ze indien nodig een Property Irregularity Report (PIR) indienen. Dit rapport over onregelmatigheden in eigendom wordt niet beschouwd als een claim in de zin van de bepalingen van sectie 1.b) van dit artikel.

2. Beperking van acties

Het recht op gerechtelijke stappen voor de betreffende rechtbanken vervalt binnen twee jaar, vanaf de aankomst van het vliegtuig tot zijn bestemming, of vanaf de dag waarop het vliegtuig had moeten aankomen.

3. Beperkingstijd

Alle acties die worden ondernomen in overeenstemming met de voorgaande secties (1) en (2) moeten schriftelijk en binnen de aangegeven periode worden uitgevoerd.

Geen enkele Agent, medewerker of vertegenwoordiger van Air Europa is bevoegd om de bepalingen in deze Vervoersvoorwaarden te wijzigen, aan te passen of te annuleren.

AFKORTING VAN DE NAAM: AIR EUROPA (UX/AEA)

Misschien bent u ook geïnteresseerd in het volgende ...

BAGAGE

Boek uw extra bagage bij Air Europa

Of u nu een tarief met of zonder bagage heeft, Air Europa biedt u de mogelijkheid om eenvoudig extra bagage te boeken. U heeft alleen de locator (boekingscode) of het ticketnummer en de achternaam van de reizende persoon nodig.

Meer informatie
TICKETVOORWAARDEN

Tijdslimiet voor check-in

De tijdslimiet voor acceptatie bij check-in, tenzij een langere limiet is gespecificeerd (Lima: 90 min, Caracas: 120 min), is minimaal 60 minuten voor het geplande vertrek voor intercontinentale vluchten en 45 minuten voor alle nationale en Europese vluchten.

Meer informatie
CONTACTGEGEVENS AIR EUROPA

Onze kantoren

Als u hulp of informatie over uw vluchten nodig heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen via onze klantenservice.

Meer informatie

logo

Vaak gestelde vragen

U kunt een schriftelijke mededeling sturen naar het volgende adres: Delegado de Protección de Datos, Polígono Son Noguera, Ctra Arenal-Llucmajor, KM 21,5 C.P. 07620 Llucmajor, Islas Baleares, Spanje; of naar het e-mailadres delegadopd@aireuropa.com , die hun identiteit naar behoren bewijzen, om te verzoeken om de uitoefening van de volgende rechten:

- Recht op toegang tot persoonsgegevens: u kunt AIR EUROPA vragen of dit bedrijf uw gegevens verwerkt.

- Recht om rectificatie of schrapping van de gegevens te vragen.

- Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking: AIR EUROPA zal de verwerking van de gegevens op de door u aangegeven manier stopzetten, tenzij de uitoefening of verdediging van eventuele aanspraken vereist dat de gegevens verwerkt blijven worden.

- Recht op gegevensoverdraagbaarheid: indien u wenst dat uw gegevens door een andere entiteit worden verwerkt, zal AIR EUROPA de overdraagbaarheid van uw gegevens naar de nieuwe verantwoordelijke voor de verwerking vergemakkelijken.

- Het recht om te verzoeken om beperking van hun verwerking, in welk geval ze door AIR EUROPA alleen bewaard zullen worden voor de verdediging van mogelijke claims.

- Mogelijkheid om toestemming in te trekken: indien toestemming is gegeven voor een specifiek doel, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

In ieder geval stellen wij u een formulier ter beschikking waarmee u de voornoemde rechten gemakkelijker en sneller kunt uitoefenen door het te zenden naar het contactadres van de gedelegeerde voor gegevensbescherming.

Was deze informatie interessant voor u?

Het luchtvervoerscontract dat is afgesloten tussen Air Europa en de passagier wordt geregeld door de Algemene Vervoersvoorwaarden, de Ticketvoorwaarden en de voorwaarden van het gekochte tarief.

Raadpleeg de Algemene voorwaarden hier:

Was deze informatie interessant voor u?