Algemene gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de door Air Europa aangeboden diensten resulteert in een reeks verplichtingen en rechten voor de gebruiker en het bedrijf.

Juridische kennisgeving en acceptatie van de voorwaarden

Dit document bevat de Algemene gebruiksvoorwaarden van de diensten die worden aangeboden via de website van AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS, S.A. (hierna AIR EUROPA genoemd). Dit bedrijf behoudt zich het recht voor om ze periodiek te wijzigen en bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving aan gebruikers.

Het gebruik van de Website kent de hoedanigheid van gebruiker toe (hierna de 'Gebruiker') en impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van alle bepalingen in deze Juridische kennisgeving in de door AIR EUROPA gepubliceerde versie op het moment dat de Gebruiker de website bezoekt. Bijgevolg moet de Gebruiker deze Juridische kennisgeving zorgvuldig lezen bij elke gelegenheid waarin hij/zij van plan is de Portal te gebruiken, aangezien deze wijzigingen kan ondergaan.

Deze gebruiksvoorwaarden sluiten niet uit dat bepaalde diensten die via deze website worden aangeboden, vanwege hun specifieke kenmerken, onderworpen zijn aan hun eigen specifieke gebruiksvoorwaarden die, afhankelijk van het geval, deze Juridische kennisgeving vervangen, aanvullen en/of wijzigen. Daarom moet de Gebruiker voorafgaand aan het gebruik van de genoemde diensten ook de bijbehorende Bijzondere voorwaarden aandachtig lezen.

Via de AIR EUROPA-website krijgen gebruikers toegang tot uiteenlopende informatie over onder meer vliegtickets en andere toeristische diensten. Sommige van de aangeboden diensten kunnen ook online worden geboekt.

De informatie aangeboden door AIR EUROPA is gratis voor de Gebruikers. Niettegenstaande het voorgaande, zijn sommige van de diensten geleverd door AIR EUROPA of door derden via de Website onderworpen aan de betaling van een prijs op de manier bepaald in de overeenkomstige Bijzondere voorwaarden.

De gebruiker verbindt zich ertoe de diensten en inhoud te gebruiken in overeenstemming met de wet, deze Juridische kennisgeving en de Bijzondere voorwaarden van bepaalde diensten die AIR EUROPA aanbiedt. Hij/zij mag ze niet gebruiken voor het volgende:

Illegale of criminele activiteiten, activiteiten die in strijd zijn met de goede trouw, moraal en openbare orde, met de regelgeving inzake intellectuele en industriële eigendom, of enige andere regel van de toepasselijke rechtsorde.

Het verspreiden van inhoud of propaganda van racistische, xenofobe of pornografische aard, die het terrorisme verdedigt of die de mensenrechten schendt.

Het introduceren of verspreiden van dataprogramma's (schadelijke virussen en software) die schade kunnen toebrengen aan de computersystemen van AIR EUROPA, zijn leveranciers of externe gebruikers van het internetnetwerk.

Het introduceren of verspreiden van dataprogramma's (schadelijke virussen en software) die schade kunnen toebrengen aan de computersystemen van AIR EUROPA, zijn leveranciers of externe gebruikers van het internetnetwerk.

Het doorgeven van gebruikersnamen en wachtwoorden aan onbevoegde derden. Als een wachtwoord bekend wordt bij een onbevoegde gebruiker, stemt hij/zij ermee in AIR EUROPA onmiddellijk op de hoogte te stellen; het bedrijf behoudt zich dan het recht voor om deze te wijzigen ter bescherming van de service.

Beschikbaar stellen aan andere gebruikers, per post verzenden of, op welke manier dan ook inhoud overbrengen die hij/zij, in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen of bestaande contractuele relaties, niet mag overbrengen (zoals voorkennis, informatie die wordt beschermd door rechten van industriële of intellectuele eigendom of informatie waarover hij/zij een geheimhoudingsplicht heeft). 

Ongevraagde of ongeautoriseerde reclame, advertentiemateriaal, 'spam', 'kettingbrieven', 'piramidestructuren' of enige andere vorm van uitnodiging verzenden, behalve in die gebieden (zoals commerciële ruimtes) die exclusief daarvoor zijn ontworpen.

Evenzo is het gebruikers uitdrukkelijk verboden om enig deel van de service, het gebruik of de toegang daartoe te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren voor commerciële doeleinden.

Gebruikers die diensten aanschaffen via de AIR EUROPA-website verklaren dat ze de wettelijke leeftijd hebben (18 jaar).

Bepaalde informatie op de AIR EUROPA-website is verstrekt door de verleners van de aangeboden diensten op deze site. AIR EUROPA is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud of errata die uit dergelijke informatie kunnen voortvloeien.

Binnen de website kunnen koppelingen worden gemaakt naar andere websites waar AIR EUROPA geen controle over heeft en met inhoud waarvoor hij niet verantwoordelijk is. AIR EUROPA is ook niet verantwoordelijk voor de technische beschikbaarheid van de websites die de gebruiker via zijn eigen website bezoekt.

De gebruiker aanvaardt op eigen verantwoordelijkheid de schade die kan voortkomen uit de toegang tot die inhoud, evenals enige andere schade aan zijn/haar computersysteem door gedownload materiaal of materiaal dat op andere wijze is verkregen door het gebruik van de diensten, of verlies van gegevens door het downloaden van dat materiaal.

AIR EUROPA is ook niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit inbreuken van een gebruiker die de rechten van een andere gebruiker of van derden beïnvloeden, waaronder auteursrechten, handelsmerken, octrooien, vertrouwelijke informatie en andere intellectuele of industriële eigendomsrechten. .

AIR EUROPA is niet aansprakelijk voor schade aan de gebruiker in geval van onmogelijkheid om de diensten te leveren die onder de huidige algemene gebruiksvoorwaarden vallen, in geval van overmacht, toevallige omstandigheden of andere oorzaken die niet aan hem kunnen worden toegeschreven. AIR EUROPA is evenmin verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik van de service als gevolg van onderhoudswerkzaamheden, een foutieve configuratie van de computerapparatuur van de gebruiker of onvoldoende capaciteit om de computersystemen te ondersteunen die nodig zijn voor het gebruik van de aangeboden diensten.

AIR EUROPA controleert noch garandeert de afwezigheid van virussen of andere elementen in de eigen inhoud en diensten en/of geleverd door derden die wijzigingen kunnen veroorzaken in het computersysteem (software en hardware) of in elektronische documenten en bestanden die op de computer zijn opgeslagen.

Alle inhoud en elementen waartoe de gebruiker toegang heeft via de diensten die door AIR EUROPA worden aangeboden, zijn onderworpen aan industriële en intellectuele eigendomsrechten, octrooien, handelsmerken en auteursrechten van AIR EUROPA of derden die houders van deze rechten zijn. Toegang tot genoemde inhoud of elementen via de diensten van AIR EUROPA verleent de gebruiker geen recht op wijziging, aanpassing, exploitatie of reproductie, distributie, openbare communicatie of enig ander recht dat toebehoort aan de houder van het betreffende recht.

De klant verbindt zich ertoe de inhoud en/of elementen waartoe hij/zij via de diensten van AIR EUROPA toegang heeft, te gebruiken voor eigen gebruik en behoeften, en in geen geval een commerciële, directe of indirecte exploitatie daarvan uit te voeren.

AIR EUROPA kan de levering van diensten aan gebruikers die inbreuk maken op de bepalingen van deze Juridische kennisgeving te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving intrekken of opschorten.

Met de acceptatie van deze algemene voorwaarden stemt de gebruiker ermee in het Privacybeleid te accepteren, evenals de bepalingen van de Wettelijke voorwaarden en het Cookiebeleid.

Bij AIR EUROPA verstrekken wij u informatie zodat u voorafgaand aan het invullen van uw persoonlijke gegevens toegang heeft tot het Privacybeleid en alle andere relevante informatie met betrekking tot Gegevensbescherming.

De levering van diensten en informatie op de website heeft in principe een onbepaalde duur. AIR EUROPA is echter bevoegd om de levering van de dienst en/of enig ander element op elk moment te beëindigen of op te schorten, zonder afbreuk te doen aan hetgeen is bepaald met betrekking tot de Huidige wetgeving en toepasselijke Bijzondere voorwaarden. Indien redelijkerwijs mogelijk zullen gebruikers vooraf op de hoogte worden gesteld van de beëindiging of opschorting van de levering van de verschillende diensten.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in het volgende ...

INFORMATIE ONLINE INCHECKEN

Online inchecken

Om online in te checken, moet u de volgende gegevens invoeren:

  • Boekingsnummer of ticketnummer.
  • Eerste achternaam van de passagier die u wilt inchecken. Als deze achternaam uit 4 letters of minder bestaat, moet de tweede achternaam worden toegevoegd.
Meer informatie
BEHEER UW BOEKING

Vluchtwijziging

Air Europa biedt u de mogelijkheid om vluchten online te wijzigen.

Meer informatie
VLUCHTINFO

Status van uw vlucht

Controleer de status van uw vlucht door de oorsprong/bestemming of het vluchtnummer in te voeren.

Meer informatie

logo