Ticketvoorwaarden

Het ticket is het contract voor het vervoer van passagier en bagage, volgens de 'Algemene vervoersvoorwaarden'. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Toepasselijk recht.

Belangrijke mededeling

We raden aan dat passagiers geen waardevolle spullen of documenten in ingecheckte bagage achterlaten. De vervoerder is niet aansprakelijk voor enige schade die ze kunnen lijden buiten de wettelijk vastgestelde limieten. De passagier kan gebruikmaken van een hogere aansprakelijkheidslimiet door een speciale verklaring af te leggen bij het inchecken en een extra vergoeding te betalen.

De passagier moet dit ticket controleren, met name de tijdslimiet voor aanvaarding op de vlucht en de contractvoorwaarden. Bevestig de tijden opnieuw voor vertrek van de vlucht.

De term 'tijdslimiet voor aanvaarding op de vlucht' betekent de tijd tot wanneer de passagier toegang krijgt tot de vlucht met betrekking tot de vertrektijd die op zijn/haar ticket staat. Voor die tijd moet de passagier zijn toegelaten na het inchecken van de bagage en overhandigen van de instapkaart. Zodra de vastgestelde tijdslimiet is verstreken, wordt de check-in afgesloten en het Bedrijf is niet aansprakelijk voor het weigeren van instappen aan passagiers die zich daarna aanmelden. In dat geval kan zijn/haar stoel worden afgestaan aan eventuele pasagiers die in afwachting van aanvaarding op de wachtlijst staan.

Vanwege de toename van de veiligheidsprocedures op luchthavens en om het stipte vertrek van de vlucht te garanderen, zal de tijdslimiet voor acceptatie bij de check-in, tenzij anders gespecificeerd, minimaal 60 minuten voor het geplande vertrek voor intercontinentale vluchten zijn en 45 minuten voor alle nationale en Europese vluchten. Lokale voorschriften kunnen een andere tijdslimiet instellen voor passagiers met speciale behoeften.

Als gevolg van de boekingsprocedures en controle over de zitplaatsen van de reguliere lijnverbinding, kunnen zich situaties voordoen waarbij, als gevolg van een gebrek aan zitplaatsen voor de geboekte vlucht, de passagier niet wordt toegelaten tot de vlucht, ondanks dat hij/zij beschikt over een ticket met bevestigde zitplaats.

De Verordening (EG) nr. 261/2004 van 11 februari 2004 van de Raad stelt gemeenschappelijke regels vast voor een compensatieregeling in geval van instapweigering in het luchtvervoer, alsmede bij lange vertragingen en annuleringen.

De luchtvaartmaatschappij zal tevens passagiers waarvoor het instappen is geweigerd of die een annulering of vertraging van meer dan twee uur hebben geleden, op hun verzoek een formulier verstrekken waarin hun rechten worden vermeld, met name op het gebied van compensatie en bijstand. Als bijkomende toelichting of informatie nodig is met betrekking tot de toepassing van genoemde voorschriften, kan de passagier contact opnemen met het Spaans ministerie van Ontwikkeling, Directoraat-generaal Burgerluchtvaart, Subdirectoraat-generaal Exploitatie van het luchtvervoer, sectie Gebruikersondersteuning. Paseo de la Castellana, 67, 28071 - Madrid (Spanje).

De rechten die van toepassing zijn op de passagier zijn strikt persoonlijk en mogen niet worden overgedragen.

In overeenstemming met het Verdrag van Montreal en Verordening (EG) 2027/97 is er geen economische limiet vastgesteld voor aansprakelijkheid in geval van letsel of overlijden van de passagier. Voor schadevergoedingen tot 128.821 SDR (ongeveer 159.042 euro) kan de luchtvaartmaatschappij geen claims voor schadevergoeding betwisten. Boven dat bedrag kan de luchtvaartmaatschappij een claim alleen betwisten als ze kan aantonen dat er geen sprake is van nalatigheid of verzuim.

Als het bedrijf echter bewijst dat de schade is veroorzaakt door nalatigheid van de gewonde of overleden passagier en dat eraan heeft bijgedragen, kan AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS worden vrijgesteld van zijn aansprakelijkheid in overeenstemming met het Toepasselijk recht.

In geval van overlijden of letsel van een passagier, moet de luchtvaartmaatschappij binnen vijftien dagen vanaf de dag van identificatie van de persoon die recht heeft op compensatie, een voorschot betalen om de onmiddellijke economische behoeften te dekken. Bij overlijden mag dit voorschot niet lager zijn dan 16.000 SDR (ongeveer 19.754 euro).

Volgens de bepalingen van het Verdrag van Montreal en Verordening (EG) nr. 2027/97 is Air Europa aansprakelijk voor vernietiging, verlies of beschadiging van bagage tot een bedrag van 1.288 SDR (ongeveer 1.590 euro). Met betrekking tot ingecheckte bagage is ze aansprakelijk, zelfs wanneer ze is vrijgesteld van schuld, tenzij de bagage al beschadigd was of de schade gerelateerd is aan de aard, een defect of eigen gebrek van de bagage. Met betrekking tot niet-ingecheckte bagage is de luchtvaartmaatschappij alleen aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door haar schuld.

In geval van vertraagde bagage is AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS S.A.U. aansprakelijk voor de schade, op voorwaarde dat ze niet alle redelijke maatregelen heeft genomen om de schade te voorkomen of dergelijke maatregelen niet heeft kunnen nemen. De aansprakelijkheid voor vertraagde bagage is beperkt tot 1.288 SDR (ongeveer 1.590 euro).

De passagier kan gebruikmaken van een hogere aansprakelijkheidslimiet door een speciale verklaring af te leggen, uiterlijk bij het inchecken, en een extra vergoeding te betalen. Een dergelijke verklaring mag niet worden afgelegd over bepaalde soorten waardevolle objecten.

De vervoerder aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het transport van breekbare of bederfelijke objecten voorbij de wettelijk vastgestelde grenzen. Als ingecheckte bagage is beschadigd, vertraagd, verloren of vernietigd, moet de passagier dit zo snel mogelijk schriftelijk aan de luchtvaartmaatschappij melden. Als de beschadigde bagage ingecheckte bagage is, geeft de passagier dit binnen zeven dagen en in geval van vertraging eenentwintig dagen schriftelijk aan, in beide gevallen vanaf de dag dat de bagage aan de passagier ter beschikking werd gesteld.

* Speciale trekkingsrechten gedefinieerd door het Internationaal Monetair Fonds.

1. Het gebruik van dit ticket en het bagage-identificatielabel is alleen voor AIR EUROPA-vluchten vanaf de luchthaven die is aangewezen als vertrekpunt naar de luchthaven van bestemming, volgens de daarop aangegeven routes en datums.

2. Voor de toepassing van dit contract betekent 'ticket' het passagiersticket en bagage-identificatielabel, waarvan deze voorwaarden en kennisgevingen deel uitmaken; 'Vervoerder' betekent een luchtvaartmaatschappij die de passagier of zijn/haar bagage vervoert of zich ertoe verbindt volgens dit contract; 'Verdrag van Montreal' is het verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, ondertekend in Montreal op 28 mei 1999; 'Verordening (EG) 2027' is de Verordening (EG) 2027/97 van de Raad van 9 oktober 1997 betreffende de aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen met betrekking tot het luchtvervoer van passagiers en hun bagage, zoals gewijzigd bij Verordening (EG) 889/2002. 'Luchtvaartnavigatiewet' is de Spaanse wet 48/1960 van 21 juli over luchtvaartnavigatie, inclusief latere wijzigingen.

3. Het vervoer uitgevoerd onder dit contract is onderworpen aan de regels en beperkingen met betrekking tot aansprakelijkheid vastgesteld door het Verdrag van Montreal, Verordening (EG) 2027/97 en, in voorkomend geval, door de Luchtvaartnavigatiewet, zoals gewijzigd bij het Spaans Koninklijk besluit 37/2001 of elke andere wijziging die verplicht is. Deze voorschriften en beperkingen zijn samengevat in de Kennisgevingen in dit contract.

4. Zolang dit niet in strijd is met de vorige paragraaf, zijn alle uitgevoerde transporten en andere diensten van elke vervoerder onderworpen aan: I) De bepalingen op het ticket, II) De toepasselijke tarieven, III) De vervoersvoorwaarden vastgesteld door de vervoerder en gerelateerde voorschriften die deel uitmaken van dit contract (en die kunnen worden geraadpleegd op het kantoor van de vervoerder); in het geval van vervoer tussen een punt in de Verenigde Staten of Canada en een punt buiten die landen gelden de voorschriften in die landen.

5. De naam van de vervoerder kan op het ticket worden afgekort, op voorwaarde dat de volledige naam en de afkorting ervan in de handleidingen, vervoersvoorwaarden, voorschriften of schema's van de vervoerder en alle coupons van het ticket worden vermeld. De overeengekomen tussenstops zijn die punten die op dit ticket worden vermeld of die in de schema's van de vervoerder worden vermeld als tussenstops in de reisroute van de passagier. Transport uitgevoerd onder dit contract door verschillende opeenvolgende vervoerders zal worden beschouwd als een enkele operatie.

6. De vervoerder die een ticket afgeeft voor vervoer op de lijnen van een andere vervoerder, handelt alleen als zijn agent.

7. De uitzonderingen of beperkingen van de aansprakelijkheid van de vervoerder op dit ticket zijn van toepassing op zijn agenten, werknemers en vertegenwoordigers, evenals op elke persoon van wie het vliegtuig wordt gebruikt door de luchtvaartmaatschappij bij de uitvoering van het transport en zijn agenten, werknemers en vertegenwoordigers.

8. Ingecheckte bagage wordt afgeleverd aan de drager van het bagage-identificatielabel. In geval van schade aan bagage tijdens het transport moet de claim schriftelijk worden ingediend bij de vervoerder onmiddellijk nadat de schade is beschreven, en dit uiterlijk binnen 7 dagen na de datum van aflevering; In geval van vertraging moet de claim worden ingediend binnen 21 dagen na de datum waarop de bagage is afgeleverd.

9. Het ticket is één jaar geldig vanaf de datum van uitgifte, tenzij anders aangegeven op het ticket, in de tarieven van de vervoerder of de vervoersvoorwaarden, en dit alleen voor de aangegeven route en datums; het is niet overdraagbaar, inwisselbaar of terugbetaalbaar indien het niet wordt gebruikt en er zijn ook geen wijzigingen aan toegestaan wanneer het na uitgifte overgaat in toestand 'OPEN'. De vervoerder kan weigeren het vervoer uit te voeren in geval van niet-betaling van het toepasselijke tarief.

10. De vervoerder zal de passagier en zijn bagage met de grootst mogelijke zorg vervoeren. In geval van nood kan de vervoerder worden vervangen door andere luchtvaartmaatschappijen en andere vliegtuigen gebruiken. Dit gebeurt met voorafgaande kennisgeving, behalve in uitzonderlijke omstandigheden die dit verhinderen. De vervoerder aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het garanderen van verbindingen met andere vluchten of andere soorten vervoer.

11. Passagiers moeten voldoen aan de officiële reisvoorwaarden en de vereiste vertrek-, inreis- en andere documenten overleggen. Ze moeten in de luchthaven aankomen op het tijdstip dat door de vervoerder wordt aangegeven of, als er geen is vastgesteld, voldoende op voorhand om de vertrekformaliteiten af te ronden.

12. Geen enkele agent, medewerker of vertegenwoordiger van de vervoerder is bevoegd om de bepalingen in de voorwaarden van dit contract te wijzigen, aan te passen of te annuleren.

13. TERUGBETALINGEN - Air Europa rekent een toeslag van 18 euro aan voor terugbetalingen, tenzij het gaat om een onvrijwillige terugbetaling volgens de bepalingen van de Vervoersvoorwaarden (Voorwaarde 2) of een andere terugbetaling waartoe ze verplicht is om redenen die uitdrukkelijk zijn vastgelegd door de huidige wetgeving. “

Met de inwerkingtreding van het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, ondertekend in Montreal op 28 mei 1999 (Verdrag van Montreal), waardoor de Verordening (EG) nr. 2027/97 [gewijzigd door Verordening (EG) nr. 889/2002] van toepassing wordt, gelden er nieuwe regels inzake de verantwoordelijkheid van de vervoerder ten aanzien van de passagiers en bagage voor nationale en internationale vluchten.

De Voorwaarden van de Vervoersovereenkomst (ticket) en het Bagagebewijs, evenals wat is vastgelegd in enig ander document dat verband houdt daarmee of met de verantwoordelijkheid van de vervoerder tegenover de passagier, zijn van toepassing zolang ze niet in strijd zijn met het genoemde Verdrag van Montreal en Verordening (EG) 2027/97.

Deze informatieve kennisgeving geeft een samenvatting van de aansprakelijkheidsregels die door communautaire luchtvaartmaatschappijen worden toegepast, in overeenstemming met de communautaire wetgeving en het Verdrag van Montreal.

 

Schadevergoeding in geval van overlijden of letsel

Er is geen economische limiet vastgesteld voor aansprakelijkheid in geval van letsel of overlijden van de passagier. Voor schadevergoedingen tot 128.821 SDR (ongeveer 159.042 euro) kan de luchtvaartmaatschappij geen claims voor schadevergoeding betwisten. Boven dat bedrag kan de luchtvaartmaatschappij een claim alleen betwisten als ze kan aantonen dat er geen sprake is van nalatigheid of verzuim.

 

Vooruitbetalingen

In geval van overlijden of letsel van een passagier, moet de luchtvaartmaatschappij binnen vijftien dagen vanaf de dag van identificatie van de persoon die recht heeft op compensatie, een voorschot betalen om de onmiddellijke economische behoeften te dekken. Bij overlijden mag dit voorschot niet lager zijn dan 16.000 SDR (ongeveer 19.754 euro).

 

Vertraging van de passagier

In geval van vertraging van de passagier is de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk voor de schade, op voorwaarde dat ze niet alle redelijke maatregelen heeft genomen om de schade te voorkomen of dergelijke maatregelen niet heeft kunnen nemen. De aansprakelijkheid voor vertraging van de passagier is beperkt tot 5.346 DEG (ongeveer 6.600 EUR).

 

Vertraagde bagage

In geval van vertraging van de bagage is de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk voor de schade, op voorwaarde dat ze niet alle redelijke maatregelen heeft genomen om de schade te voorkomen of dergelijke maatregelen niet heeft kunnen nemen. De aansprakelijkheid voor vertraagde bagage is beperkt tot 1.288 SDR (ongeveer 1.590 EUR).

 

Vernietiging, verlies of beschadiging van bagage

De luchtvaartmaatschappij is verantwoordelijk voor vernietiging, verlies of beschadiging van bagage tot een bedrag van 1.288 SDR (ongeveer 1.590 EUR). Met betrekking tot ingecheckte bagage is ze aansprakelijk, zelfs wanneer ze is vrijgesteld van schuld, tenzij de bagage al beschadigd was. Met betrekking tot niet-ingecheckte bagage is de luchtvaartmaatschappij alleen aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door haar schuld.

 

Hogere limieten voor bagage

De passagier kan gebruikmaken van een hogere aansprakelijkheidslimiet door een speciale verklaring af te leggen, uiterlijk bij het inchecken, en een extra vergoeding te betalen.

 

Bagageclaims

Als ingecheckte bagage is beschadigd, vertraagd, verloren of vernietigd, moet de passagier dit zo snel mogelijk schriftelijk aan de luchtvaartmaatschappij melden. Als de beschadigde bagage ingecheckte bagage is, geeft de passagier dit binnen zeven dagen en in geval van vertraging eenentwintig dagen schriftelijk aan, in beide gevallen vanaf de dag dat de bagage aan de passagier ter beschikking werd gesteld.

 

Verantwoordelijkheid van het bedrijf waarmee de dienst is gecontracteerd en van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de effectieve levering. 

Als de luchtvaartmaatschappij die verantwoordelijk is voor de vlucht niet dezelfde is als de contractsluitende luchtvaartmaatschappij, kan de passagier bij een van beide een klacht of claim indienen. Als de naam of code van een luchtvaartmaatschappij op het ticket staat, is dat de contractsluitende luchtvaartmaatschappij.

 

Termijnen voor claims

Elke vordering voor een rechtbank moet worden ingediend binnen twee jaar na de aankomst van het vliegtuig of de dag waarop het vliegtuig had moeten aankomen.

 

Informatiebasis

De hierboven beschreven regels zijn gebaseerd op het Verdrag van Montreal van 28 mei 1999, ontwikkeld in de Gemeenschap door Verordening (EG) nr. 2027/97 [zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 889/2002] en door de nationale wetgeving van de lidstaten".

 

Disclaimer

Dit is een informatieve kennisgeving vereist door Verordening (EG) nr. 889/2002. Deze samenvatting of kennisgeving mag niet worden gebruikt om een claim tot schadevergoeding te onderbouwen of om de bepalingen van de Verordening of die van het Verdrag van Montreal te interpreteren. De vervoerder(s) is (zijn) niet verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van deze kennisgeving.

Dit ticket wordt uitgegeven door Air Europa Línea Aéreas S.A.U., dat optreedt als Air Europa, en is geaccepteerd door de passagier onder de voorwaarden van de overeenkomst inclusief alle meldingen en kennisgevingen.

Als passagiers om welke reden dan ook de reis niet kunnen maken zoals gepland, moeten ze de Vervoerder of zijn Agent zo snel mogelijk informeren.

Air Europa Líneas Aéreas S.A.U., optredend als Air Europa, is alleen een Vervoerder wanneer de initialen 'UX' of 'AEA' worden weergegeven in het vak 'Vervoerder/Carrier' van de vluchtcoupon(s). Elke andere initiaal in dit vak betekent een andere Vervoerder; details worden verstrekt aan iedereen die daarom vraagt. Volgens Verordening EG 2111/05, art. 11.6 zal Air Europa passagiers informeren over de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij(en) in de geboekte luchtvervoersdiensten. De bagagevoorwaarden, speciale vereisten, enz. voor reizen die worden uitgevoerd door een ander transportbedrijf worden geregeld door de vervoersvoorwaarden van het bedrijf.

 

Verboden artikelen

De Huidige wetgeving verbiedt het vervoer in vliegtuigen van een reeks artikelen die brandbare, explosieve, corrosieve, oxiderende, radioactieve of magnetische materialen bevatten, evenals scherpe, puntige of andere voorwerpen die verwondingen kunnen veroorzaken. Een niet-uitputtende lijst van items die niet kunnen worden vervoerd naar beperkt toegankelijke zones en vliegtuigcabines in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 622/2003, gewijzigd bij Verordening (EG) 68/2004 van de Commissie en bij toekomstige wijzigingen die verplicht gelden zal indien nodig ter beschikking worden gesteld van de passagier. Indien u niet precies weet of een bepaald item of object in het vliegtuig mag reizen, dan kunt u de lijst met verboden items opvragen bij de incheckbalies.

  • In alle vliegtuigen van Air Europa Líneas Aéreas S.A.U. is roken in geen enkel compartiment van het vliegtuig en met name tijdens het opstijgen en landen en in de toiletten niet toegestaan, tenzij anders aangegeven.
  • Raadpleeg bagagevrijstelling

 

Handbagage

Om veiligheidsredenen is aan boord slechts één stuk handbagage per passagier toegestaan in de cabine van het vliegtuig, met maximale afmetingen van 55x35x25 cm (of 115 cm lineaire lengte, breedte en hoogte) of 10 kg gewicht in economy class en 14 kg gewicht in business class. Deze afmetingen omvatten handvatten, riemen, zakken, wielen en elk ander item dat uitsteekt uit de bagage.

Bovendien kunnen de volgende artikelen die niet aan extra bagagekosten zijn onderworpen, ook in de cabine worden vervoerd:

  • Een damestas of een kleine portemonnee
  • Een jas, regenjas, mantel of reisdeken
  • Een paraplu of wandelstok
  • Een paar krukken
  • Een kleine camera, kleine videocamera, verrekijker of kleine laptop.
  • Een reiswieg of volledig opvouwbare rolstoel.
  • Een leespakket voor de reis.

 

Beperkte handbagage

De Europese Commissie heeft veiligheidsmaatregelen ingevoerd die de hoeveelheid vloeistoffen of stoffen van vergelijkbare consistentie beperken die passagiers kunnen meenemen wanneer ze door de veiligheidscontroles van luchthavens gaan. Voor de toepassing van deze maatregelen worden als vloeistoffen beschouwd: water en andere dranken, parfums, gels, aerosols, crèmes, lotions, oliën, tandpasta, schuimen, deodorants of soortgelijke consistentie.

 

Draagbare elektronische apparatuur

Passagiers mogen geen draagbare elektronische apparatuur gebruiken, zoals radio's, mobiele telefoons, laptops of bandrecorders, wegens mogelijke interferentie met het vliegtuig. Sommige elektronische apparaten kunnen wel worden gebruikt met toestemming van de bemanning.

 

Belastingen, rechten en heffingen

De prijs van dit ticket kan belastingen, rechten en heffingen omvatten die door overheidsinstanties zijn vastgesteld voor luchtvervoer. Deze belastingen, rechten en heffingen, die een aanzienlijk deel van de kosten van het luchtvervoer kunnen uitmaken, kunnen opgenomen zijn in het tarief of afzonderlijk worden vermeld in het vak 'BELASTING/RECHT/HEFFING' van het ticket. Het kan ook nodig zijn dat de passagier wettelijk vastgestelde belastingen, rechten en heffingen betaalt die nog niet eerder in rekening zijn gebracht.

 

Veiligheidscontroles

Op de meeste luchthavens worden veiligheidscontroles uitgevoerd op passagiers en hun handbagage voordat ze aan boord gaan. Scherpe of op andere wijze gevaarlijk geachte voorwerpen kunnen daarbij van hen worden afgenomen. Om mogelijke ongemakken te voorkomen, wordt voorgesteld deze voorwerpen in de ingecheckte bagage te vervoeren. De acceptatie van bagagestukken van andere passagiers om binnen de eigen bagagevrijstelling van het maximaal toegestane gewicht of maximale aantal stukken te vervoeren is in strijd met de veiligheidsmaatregelen en kan een reden zijn van instapweigering of aangifte van de luchthavenbeveiliging.

Air Europa vervoert alleen de passagier van wie de naam op het ticket staat, aan wie kan worden gevraagd om de bijbehorende identificatie (nationaal identiteitsdocument, paspoort of equivalent) te tonen. Alle passagiers die naar de VS willen reizen en behoren tot de groepen waarvoor geen visum nodig is, moeten hun gegevens invoeren via het elektronische systeem voor reisvergunningen (E.S.T.A. of Electronic System for Travel Authorization) vanaf 12 januari 2009. Om te controleren of u tot een van deze groepen behoort en om uw gegevens in te voeren, gaat u naar https://esta.cbp.dhs.gov

 

Passagiers met speciale behoeften

Bezoek onze website www.aireuropa.com om de nieuwe regelgeving betreffende bijstand aan passagiers met speciale behoeften in de luchthaven te raadplegen. De informatie is ook beschikbaar via ons Call Center of onze geautoriseerde verkoopkantoren.

INFORMATIE ONLINE INCHECKEN

Online inchecken

Om online in te checken, moet u de volgende gegevens invoeren:

- Boekingsnummer of ticketnummer.

- Eerste achternaam van de passagier die u wilt inchecken. Als deze achternaam uit 4 letters of minder bestaat, moet de tweede achternaam worden toegevoegd.

 

 

Online inchecken

Meer informatie
GEVAARLIJKE EN VERBODEN VOORWERPEN

Verboden voorwerpen

Onder meer voorwerpen die als bot, scherp of snijdend worden beschouwd zijn verboden in de vliegtuigcabine. Zie voor meer informatie het gedeelte over 'Verboden voorwerpen'. 

Meer informatie
VERKLARING VAN BELANG

Waardevolle voorwerpen in de bagage

Als u waardevolle spullen in uw bagage vervoert, heeft u de mogelijkheid om dit vast te leggen door de bijzondere verklaring van belang uit te voeren.

Meer informatie

logo